powrót
Stanowisko
Specjalista/specjalistka ds. Sprzedaży i rozwoju publiczności
Umowa
etat
Miasto
Kraków
Województwo
Małopolskie
Wykształcenie
policealne / średnie / wyższe / zawodowe
Czas trwania oferty

20.07 23.07

Słowa kluczowe
  • Administracja
  • Marketing
  • Teatr
Opis stanowiska

- planowanie i realizacja działań komunikacyjnych w Teatrze wzmacniających wyniki sprzedażowe;

- współpraca przy ustalaniu polityki i planu sprzedaży oraz promocji Teatru/wydarzeń Teatru wobec widzów;

- osobiste i telefoniczne informowanie widzów o repertuarze, cenach, miejscach i sposobach sprzedaży biletów;

- współpraca w zakresie przygotowywania i wysyłania newsletterów i mailingu z bieżącym repertuarem Teatru;

- pozyskiwanie nowych klientów i rozbudowywanie baz danych widzów oraz firm współpracujących z Teatrem;

- przygotowywanie sprofilowanych ofert sprzedażowych dla klientów indywidualnych, grupowych oraz firm;

- przyjmowanie i potwierdzanie indywidualnych i grupowych rezerwacji;

- prowadzenie Biura Obsługi Widza, osobista sprzedaż biletów w kasach i przyjmowanie zwrotów;

- kontrolowanie prawidłowości dokumentacji zamówień przy sprzedaży gotówkowej i bezgotówkowej, wykorzystującej terminal płatniczy oraz sporządzanie rachunków dla klientów;

- zabezpieczanie biletów i gotówki w kasie przed kradzieżą i zniszczeniem;

- rzetelne i terminowe sporządzanie dokumentacji rozliczającej sprzedaż;

- terminowe wpłacanie gotówki uzyskanej ze sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami;

- terminowe przygotowanie i przekazywanie raportów kasowych do działu finansowo-księgowego lub innych teatrów czy instytucji na potrzeby rozliczania tantiem autorskich oraz do sekretariatu na potrzeby sprawozdań merytorycznych przekazywanych do Organizatora;

- prowadzenie sprawozdawczości z zakresu statystyki widzów i frekwencji;

- udział w spotkaniach dotyczących strategii komunikacyjnej teatru oraz bieżących działań z niej wynikających;

- udział w premierach i projektach realizowanych przez Teatr Łaźnia Nowa;

- przygotowanie i przekazywanie dokumentów dotyczących prowadzonych spraw do Archiwum Zakładowego;

- Wykonywanie prac zleconych doraźnie przez Dyrektora a wynikających z regulaminu Teatru

Wymagania

- Wykształcenie min. średnie

- Doświadczenie na stanowiskach pracy związanych z obsługą klienta lub sprzedażą

- Dobra znajomość języka angielskiego (min. B1/B2)

- Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole

- Orientacja na klienta, wysoka kultura osobista

- Skrupulatność i zaangażowanie w wykonywaną pracę

- Odporność na stres, umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach

- Dyspozycyjność do pracy zgodnie z grafikiem od poniedziałku do niedzieli w wymiarze ½ etatu

Wymagania dodatkowe
- Umiejętność obsługi kasy fiskalnej i znajomość systemów sprzedażowych

Oferujemy

Umowa o pracę na 1/2 etatu. Stanowisko jest częścią Działu Komunikacji z Widzem, bezpośrednio podlegającemu Zastępcy Dyrektora ds. Artystycznych, przez którego jest kierowany.

Warunki aplikowania

1) życiorys zawodowy (CV),
2) list motywacyjny,
3) ewentualnie kserokopie dokumentów potwierdzające posiadanie:
a) wykształcenia,
b) inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,

4) oświadczenia kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu w pełni z praw publicznych,
5) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa finansowe,
6) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku.

Oświadczenia, CV i list motywacyjny kandydata powinny być własnoręcznie podpisane.Prosimy o składanie ofert zawierających wyżej wskazane dokumenty aplikacyjne w terminie do 23 lipca 2021 roku.

Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać z podanym w tytule wiadomości lub na kopercie dopiskiem “nabór na stanowisko Specjalista/specjalistka ds. Sprzedaży i rozwoju publiczności" bezpośrednio w Teatrze Łaźnia Nowa, os. Szkolne 25, 31-977 Kraków, w sekretariacie, albo drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego), albo drogą elektroniczną na adres: biuro@laznianowa.pl.

Teatr Łaźnia Nowa skontaktuje się z wybranymi na podstawie przesłanych aplikacji osobami.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.