powrót
Stanowisko
specjalista ds. realizacji projektów i wsparcia klubów seniora
Umowa
etat
Miasto
Poznań
Województwo
Wielkopolskie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

28.04 11.05

Opis stanowiska

1. Organizowanie i prowadzenie spotkań informacyjno - zapoznawczych z liderami i członkami poznańskich klubów seniora w środowisku lokalnym.
2. Prowadzenie działań animacyjnych, w tym motywowanie do rozwoju, budowanie relacji wewnętrznych i zewnętrznych, poradnictwo.
3. Wsparcie, doradztwo indywidualne i grupowe poznańskich klubów seniora, w zakresie m.in. działań merytorycznych, struktury funkcjonowania klubów, pozyskiwania funduszy, tworzenia i realizacji projektów, promowania działalności klubowej.
4. Zbieranie danych dotyczących potrzeb i możliwości poznańskich klubów seniora.
5. Tworzenie i aktualizacja bazy teleadresowej poznańskich klubów seniora.
6. Tworzenie i upowszechnianie wśród klubów bazy informacji dotyczącej dobrych praktyk w innych klubach seniora, działań podejmowanych w Poznaniu przez różnego rodzaju instytucje, organizacje pozarządowe, firmy prywatne.
7. Organizacja Poznańskiego Forum Klubów Seniora.
8. Współpraca z innymi jednostkami i organizacjami działającymi na rzecz seniorów i ich społeczności lokalnej.
9. Pozyskiwanie środków zewnętrznych, tworzenie i realizacja projektów dedykowanych seniorom w ramach działań Centrum Inicjatyw Senioralnych.
10. Informacyjne wsparcie klubów seniora w możliwościach pozyskiwania środków finansowych na bieżącą działalność.
11. Poszukiwanie, analiza oraz bieżące monitorowanie dostępnych źródeł finansowania.
12. Zaangażowanie w działania realizowane przez Centrum Inicjatyw Senioralnych ze szczególnym uwzględnieniem wdrożenia nowych technologii i myślenia projektowego.
13. Obsługa seniorów odwiedzających Centrum.

Wymagania

1. Wykształcenie wyższe magisterskie o odpowiednim kierunku umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku.

2. Minimum dwuletni staż pracy.

3. Doświadczenie w pracy z seniorami.

4. Znajomość systemu Windows oraz pakietu Office, umiejętność korzystania z internetu.

5. Doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych (m.in. fundusze unijne, krajowe, regionalne), umiejętność realizacji projektów społecznych, w tym sporządzania wniosków o dofinansowanie oraz rozliczania projektów.

6. Posiadanie obywatelstwa polskiego lub znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej

7. Posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych oraz do korzystania w pełni z praw publicznych.

8. Niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego, lub umyślne przestępstwa skarbowe.

Oferujemy

umowa o pracę w wymiarze 1 etatu

Warunki aplikowania

Wymagane dokumenty
1. CV
2. List motywacyjny
3. Oświadczenie o posiadaniu doświadczenia we współpracy z seniorami.
4. Oświadczenie o posiadaniu doświadczenia w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, umiejętności realizacji projektów społecznych, sporządzania wniosków o dofinansowanie oraz rozliczania projektów.
5. Oświadczenie o znajomości systemu Windows, pakietu Office, umiejętności korzystania z internetu.
6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w ramach rekrutacji.
7. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej
8. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
9. Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego, lub umyślne przestępstwa skarbowe.

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać pod adresem: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu, Al. Niepodległości 27, 61-714 Poznań w terminie do 2021-05-11.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://bip.poznan.pl/bip/centrum-uslug-wspolnych-w-poznaniu,2699/oferty-pracy/specjalista-ds-realizacji-projektow-i-wsparcia-klubow-seniora-centrum-inicjatyw-senioralnych,38254/

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.