powrót
Stanowisko
SPECJALISTA DS. PŁACOWO – KSIĘGOWYCH
Umowa
etat
Miasto
Łódź
Województwo
Łódzkie
Wykształcenie
policealne / średnie / wyższe
Czas trwania oferty

19.04 08.05

Słowa kluczowe
  • Księgowość
Opis stanowiska

Obowiązki:
1) sporządzanie listy płac,
2) rozliczanie podatków od wynagrodzeń i prac zleconych. Sporządzanie deklaracji PIT zgodnie z ustawą o PDOF.
3) sporządzanie deklaracji ZUS DRA, raportów imiennych RCA, RSA i innej dokumentacji ZUS przy użyciu programu PŁATNIK. Rozliczanie składek na ubezpieczenie zdrowotne z ZUS,
4) prowadzenie i rozliczanie Pracowniczych Planów Kapitałowych,
5) przygotowywanie dokumentów służących do dokonywania operacji kasowych i bankowych,
6) sporządzanie raportów kasowych, zgodnie z instrukcją obiegu dokumentów,
7) dokonywanie wypłat na podstawie rachunków, faktur Vat, zleceń i innych dowodów kasowych zatwierdzonych pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym do wypłaty,
8) odbieranie gotówki z banku za pomocą karty elektronicznej,
9) przyjmowanie wpłat do kasy, dokonywanie zwrotu wydatków na podstawie odpowiednich dokumentów,
10) sporządzanie przelewów bankowych do rachunków, wpłat ROR, wpłat podatków, ZUS i innych potrąceń z list płac,
11) bieżące zapoznawanie się i przestrzeganie przepisów finansowo - księgowych,
12) wystawianie faktur i rachunków,
13) należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów finansowo-księgowych,
14) naliczanie zaliczek podatkowych, składek ZUS, potrąceń terminowych i ich
przekazywanie,
15) obsługa programów: COMARCH ERP OPTIMA, Microsoft Office,
16) wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub
przepisów wewnętrznych są wydane przez Dyrektora Muzeum.

Wymagania

Osoba ubiegająca się o w/w stanowisko, powinna spełniać następujące wymagania:
1) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
2) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
3) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków księgowego,
4) posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie na stanowisku księgowej,
5) ukończyła co najmniej średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną
6) znajomość programu „PŁATNIK”, Microsoft Office ( w szczególności Excel).
Wymagania dodatkowe:
- praktyka w księgowości w instytucjach sektora finansów publicznych,
- doświadczenie w organizacji pracy nad budżetem zadaniowym,
- doświadczenie w rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków UE,
- odpowiedzialność, rzetelność, zdolność analitycznego myślenia,
- doskonałe umiejętności organizacyjne oraz myślenie strategiczne,
- dobra organizacja pracy,
- gotowość do podnoszenia wiedzy i kwalifikacji, - komunikatywność i umiejętność pracy w zespole, - wysoka kultura osobista.

Oferujemy

Oferujemy:
- rozwój zawodowy,
- umowa o pracę na czas określony,
- pełen etat
- możliwość awansu zawodowego.

Warunki aplikowania

Poświadczone podpisem dokumenty (CV i list motywacyjny), w zamkniętej kopercie z dopiskiem „REKRUTACJA – SPECJALISTA DS. PŁACOWO - KSIĘGOWYCH”, prosimy składać osobiście w sekretariacie Muzeum, lub przysłać drogą elektroniczną skany dokumentów, na adres kadry@muzeumtradycji.pl (w tytule maila „REKRUTACJA – SPECJALISTA DS. PŁACOWO - KSIĘGOWYCH”) w nieprzekraczalnym terminie do 08 maja 2021 r. włącznie.

Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami w terminie do 10 maja 2021 r. Muzeum Tradycji Niepodległościowych zastrzega sobie prawo do odwołania naboru w każdym czasie.
Muzeum Tradycji Niepodległościowych zastrzega sobie prawo do niewyłonienia kandydata oraz prawo do wyłącznej interpretacji powyższego ogłoszenia.

Prosimy załączyć następującą klauzulę:
„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji”.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.