powrót
Stanowisko
Specjalista ds. administracyjnych
Umowa
etat
Miasto
Kraków
Województwo
Małopolskie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

26.01 26.02

Słowa kluczowe
  • Administracja
Opis stanowiska

Zakres obowiązków
1. dokonywanie zakupów niezbędnych dla funkcjonowania poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych, prowadzenie ewidencji środków trwałych,
2. prowadzenie spraw związanych z dostawą mediów do obiektów i budynków Centrum Kultury,
3. prowadzenie dokumentacji wymaganej przy bieżącym administrowaniu budynkami i lokalami, nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku w pomieszczeniach i wokół siedziby,
4. udział w przygotowaniu dokumentacji o udzielenie zamówień publicznych w oparciu i w zakresie przewidzianym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z regulaminami dotyczącymi prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych obowiązującymi w Centrum Kultury,
5. opracowywanie i prowadzenie umów administracyjno-gospodarczych,
6. współpraca z Archiwum,
7. weryfikacja zgodności zamówionych usług i dostaw,
8. przygotowywanie raportów, zestawień, ewidencji, sprawozdań dla Dyrekcji i Kierownika Działu,
9. zamieszczanie i aktualizacja informacji w BIP,
10. nadzór nad współpracą z dostawcami i wykonawcami,
11. przygotowywanie grafików pracy dla pracowników techniczno-gospodarczych i pozostała obsługa administracyjna spraw prowadzonych przez dział,
12. koordynowanie spraw urzędowych,
13. realizacja innych zadań wyznaczonych przez Kierownika Działu.

Wymagania

Wymagania formalne
1. wykształcenie: wyższe licencjackie lub magisterskie, preferowane na kierunku administracja, prawo lub ekonomia,
2. minimum dwa lata doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku,
3. biegła obsługa programów MS Office oraz urządzeń biurowych,
4. dyspozycyjność i punktualność.
Wymagania dodatkowe
1. mile widziane doświadczenie w pracy w instytucji kultury,
2. znajomość przepisów prawa w zakresie funkcjonowania i kompetencji administracji publicznej ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy o samorządzie gminnym, o dostępie do informacji publicznej, przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego i ustawy Prawo zamówień Publicznych,
3. ogólna wiedza o realizowanych zadaniach i strukturze Centrum Kultury Podgórza,
4. komunikatywność i umiejętność współpracy w zespole.
5. skrupulatność, sumienność, doskonała organizacja pracy własnej.
6. umiejętność samodzielnego działania, zdolność analitycznego myślenia.
7. umiejętność ustalania priorytetów i zarządzania czasem pracy pod presją czasu.

Oferujemy

Warunki pracy
• rodzaj umowy – umowa o pracę 1 etat
• miejsce pracy – Centrum Kultury Podgórza Kraków, ul. Sokolska 13
• pakiet medyczny
• dogodna lokalizacja miejsca pracy

Warunki aplikowania

Wymagane do złożenia dokumenty i oświadczenia:
• życiorys (CV)
• list motywacyjny
• własne oświadczenie o niekaralności pod rygorem odpowiedzialności z par. 1 art. 233 Kodeksu Karnego (Dz. U. z 1997 nr 88 poz. 553 z późn. zm.)
• oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Centrum Kultury Podgórza, ul. Sokolska 13, Kraków, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).
• Klauzula Rodo: http://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/222165/karta
• Dane osobowe podane w dokumentach aplikacyjnych, a wykraczające poza zakres danych ujętych w art. 22 (1) kodeksu pracy kandydat zamieszcza dobrowolnie i na własną odpowiedzialność, upoważniając jednocześnie Administratora Danych osobowych do ich przetwarzania w celach rekrutacyjnych.
Termin i miejsce składania dokumentów:
• Wymagane dokumenty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.02.2021 r., do godziny 15.00 na adres dzial.personalny@ckpodgorza.pl.

Proces rekrutacji składa się z II etapów:
I etap: analiza tylko kompletnych aplikacji
II etap: rozmowa kwalifikacyjna
O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.
Centrum Kultury Podgórza zastrzega sobie prawo do zamknięcia procesu rekrutacji w dowolnym czasie,
jak również nie wybrania żadnego kandydata.
Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia procesu rekrutacji i nie dłużej niż przez okres trzech miesięcy od zakończenia rekrutacji, następnie ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.