powrót
Stanowisko

Pracownik Działu Księgowości

Umowa
etat
Wynagrodzenie

4700—4900 PLN brutto

Miasto
Łódź
Województwo
Łódzkie
Wykształcenie
średnie
Czas trwania oferty

18.03 31.03

Słowa kluczowe
  • Administracja
  • Księgowość
  • Muzeum
  • Prawo
  • Zarządzanie projektem

Opis stanowiska

1. Obsługa kasy głównej Muzeum.
2. Wprowadzanie do modułu Symfonia FK dokumentów zewnętrznych oraz wewnętrznych dotyczących obszaru zakupu i sprzedaży
3. Sporządzenie wydruków z modułu Symfonia FK rejestrów dotyczących zakupu i sprzedaży (krajowych i zagranicznych).
4. Współudział sporządzeniu wszystkich deklaracji podatkowych dotyczących VAT (VAT UE, VAT-7 i inne), PCC, CIT-10Z, CIT-IFTR-2 oraz CIT-IFTR 2R, PIT 4R i PIT 8R oraz wszystkich korekt złożonych deklaracji wraz z pisemnym uzasadnieniem ich dokonania z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawnych.
5. Dokonanie uzgodnienia kont analitycznych dotyczących obszaru zakupu i sprzedaży
6. Sporządzanie sprawozdania Rb-N, Rb-Z i Rb-Un, Rb-Uz.
7. Współudział w sporządzaniu sprawozdań zewnętrznych, opracowywaniu planów finansowych oraz innych sprawozdań i zestawień analitycznych na potrzeby wewnętrzne Kierownictwa Muzeum Sztuki w Łodzi.
8. Prowadzanie inwentaryzacji rozrachunków dotyczących należności i zobowiązań oraz podatku VAT w formie potwierdzenia sald na dzień określony w Zarządzeniu Dyrektora i zgodnie z ustawą o rachunkowości.
9. Ewidencja księgowa oraz comiesięczne uzgadnianie sald rachunków bankowych z zapisami w księgach.
10. Bieżące naliczanie podatku dochodowego od osób prawnych i osób fizycznych
11. Sporządzanie załączników do bilansu rocznego – specyfikacja sald rozrachunków z dostawcami, publiczno – prawnych pozostałych rozrachunków.
12. Udzielanie wyjaśnień działom merytorycznym w obszarze powierzonych obowiązków służbowych.
13. Współpraca z biegłym rewidentem przy badaniu sprawozdania rocznego.
14. Zastępstwo pozostałych pracowników Działu Księgowości w zakresie uzgodnionym z Głównym Ksiegowym

Wymagania

1. Wykształcenie, co najmniej średnie;
2. Znajomość zagadnień z zakresu polskich przepisów tj. przepisów podatkowych, ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
3. Doświadczenie na podobnym stanowisku w polskich podmiotach gospodarczych, co najmniej 1,5 lata;
4. Bardzo dobra znajomość programów z pakietu Microsoft Office, w szczególności MS Excel;
5. Umiejętność obsługi, co najmniej w stopniu podstawowym programów księgowo-finansowych (w szczególności programu Symfonia mile widziana);
6. Doświadczenie w rozliczaniu dotacji celowych, w podziale na rożne źródła finansowania.
7. Obsługa komputera i urządzeń biurowych;
8. Etyka zawodowa i profesjonalizm w podejmowanych działaniach;
9. Obowiązkowość, rzetelność i terminowość;
10. Lojalność i odpowiedzialność;
11. Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność;
12. Umiejętność pracy i szybkiego podejmowania decyzji w warunkach stresowych.
13. Wysoka dynamika pracy

Oferujemy

1. Forma zatrudnienia: pełen etat, umowa o pracę na czas określony, w perspektywie nieokreślony;
2. Możliwość pracy w ramach elastycznych godzin pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy (system czasu równoważnego);
3. Wynagrodzenie miesięczne brutto:wynagrodzenie zasadniczego ustalane indywidualnie po przeanalizowaniu osiągnięć zawodowych kandydata/kandydatki; Do kwoty wynagrodzenia zasadniczego dochodzą dodatki tj. dodatek stażowy zgodnie z wysługą lat oraz dodatki przewidziane przepisami wewnętrznymi instytucji;

Warunki aplikowania

1. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny (kandydat/kandydatka jest zobowiązany do sporządzenia dokumentu
w języku polskim);
b) życiorys / portfolio (kandydat/kandydatka jest zobowiązany do sporządzenia dokumentu
w języku polskim);
2. Aplikacje prosimy przesyłać na: kadry@msl.org.pl
3. Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane i zostaną zniszczone.
4. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.
5. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
6. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo nie informowania o wynikach naboru.
7. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.
8. Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy rekrutacyjnej.
9. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną zniszczone po zakończeniu procedury rekrutacji.
10. Aplikacje złożone w innej formie niż elektroniczna nie będą uwzględniane i zostaną zniszczone.
11. Informacja dotycząca danych osobowych na stronie:https://bip.msl.org.pl/43.html

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.