powrót
Stanowisko
Główny Specjalista ds. płac i finansów
Umowa
etat
Wynagrodzenie

5500—6000 PLN brutto

Miasto
Warszawa
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
średnie / wyższe
Czas trwania oferty

13.07 08.08

Słowa kluczowe
  • Księgowość
Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za:
1. Samodzielne naliczania wynagrodzeń w oparciu o stosowne przepisy prawa i regulaminu wynagradzania; sporządzanie list płac,
2. Naliczanie wynagrodzeń oraz innych świadczeń wypłacanych na podstawie umów cywilno-prawnych;
3. Rozliczanie świadczeń socjalnych dla pracowników,
4. Rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym przygotowanie rocznych deklaracji PIT-11,
5. Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi, w tym zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników i zleceniobiorców, sporządzanie deklaracji ZUS,
6. Obsługę systemu kadrowo-płacowego w zakresie płac oraz programu Płatnik, PUE ZUS,
7. Przygotowywanie różnego rodzaju raportów oraz zestawień płacowych dla potrzeb analiz, planowania i sprawozdawczości,
8. Przygotowywanie zaświadczeń dla pracowników,
9. Współpracę z administracją skarbową, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i innymi właściwymi instytucjami,
10. Bieżące monitorowanie zmian w przepisach z zakresu prawa pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych, ubezpieczeń społecznych oraz ich wdrażanie,
11. Obsługę Pracowniczych Planów Kapitałowych: ewidencja, naliczanie oraz terminowe odprowadzanie wpłat na PPK do instytucji finansowej,
12. Przygotowywanie zaświadczeń RP-7.
13. Kontrolę pod względem formalno – rachunkowym dokumentów finansowych do zapłaty oraz sporządzanie przelewów bankowych,
14. Rozliczanie krajowych i zagranicznych podróży służbowych.

Wymagania

I. Niezbędne wymagania związane ze stanowiskiem:
1. Wykształcenie średnie lub wyższe, preferowane ekonomiczne,
2. Minimum 3-letnie doświadczenie na samodzielnym stanowisku specjalisty ds. płac,
3. Bardzo dobra praktyczna znajomość obowiązujących przepisów prawa pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych, ubezpieczeń społecznych,
4. Znajomość obsługi programów kadrowo-płacowych (preferowany moduł Płace Systemu Zarządzania Symfonia) oraz programu Płatnik,
5. Praktyczna umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office,
6. Samodzielność, systematyczność, obowiązkowość, komunikatywność,
7. Umiejętność organizacji pracy,
8. Umiejętności analitycznego myślenia,
9. Umiejętność pracy w zespole,
10. Umiejętność pracy pod presją czasu.

II. Dodatkowe wymagania związane ze stanowiskiem:
1. Bardzo dobra, praktyczna znajomość pakietu MS Office (Excel, Word),
2. Umiejętność formułowania dokumentów administracyjnych,
3. Dobra organizacja pracy własnej,
4. Odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu,
5. Umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
6. Wysoka kultura osobista,
7. Mile widziana praca w instytucji kultury.

Oferujemy

1. Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę z wynagrodzeniem miesięcznym brutto w kwocie od 5 500,00 do 6 000,00 zł plus dodatek stażowy zgodnie z obowiązującym regulaminem wynagradzania – wynagrodzenie uzależnione od posiadanych kwalifikacji,
2. Pracę od poniedziałku do piątku,
3. Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego,
4. Pracę w miłej atmosferze,
5. Świadczenia z funduszu socjalnego.

Warunki aplikowania

1. Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty aplikacyjne:
1) życiorys (CV) z wyszczególnieniem przebiegu pracy zawodowej;
2) list motywacyjny;
3) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz wykształcenie;

2. Życiorys (CV) powinien zawierać oświadczenie kandydata o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Mazowiecki Instytut Kultury zawartych w dokumentach aplikacyjnych złożonych przeze mnie w ramach naboru na wolne stanowisko pracy w Mazowieckim Instytucie Kultury, niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji.”

Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych

1. Dokumenty aplikacyjne z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko pracy – Główny Specjalista ds. Plac i finansów” należy dostarczyć lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Mazowiecki Instytut Kultury, 00-139 Warszawa, ul. Elektoralna 12, albo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rekrutacja@mik.waw.pl w terminie do dnia 8 sierpnia 2022 r. do godz. 16.00 (decyduje data wpływu dokumentów do Instytutu).
2. Dokumenty aplikacyjne złożone po terminie ich składania pozostawia się bez rozpoznania.
3. Kandydaci zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną o tym powiadomieni telefonicznie lub za pośrednictwem korespondencji elektronicznej. Pozostali kandydaci nie będą informowani o przebiegu naboru.
4. Instytut zastrzega sobie prawo zakończenia naboru bez wyłonienia kandydata na wolne stanowisko pracy.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.