powrót
Stanowisko

Główny księgowy

Umowa
etat
Miasto
Wrocław
Województwo
Dolnośląskie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

14.09 01.10

Słowa kluczowe
  • Księgowość

Opis stanowiska

1. Prowadzenie rachunkowości Ośrodka Postaw Twórczych Zamek zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku instytucji kultury.
3. Sporządzanie planu finansowego i sprawozdań z jego wykonania oraz bieżące dokonywanie korekt.
4. Sporządzanie niezbędnych dla bieżącego zarządzania przez dyrektora instytucji kultury sprawozdań o realizacji planu finansowego.
5. Sporządzanie sprawozdań finansowych z wykorzystanej dotacji przyznanej przez organizatora.
6. Sporządzanie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i podatkowej instytucji.
7. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym instytucji kultury, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
8. Opracowanie projektów dokumentów regulujących organizację rachunkowości w instytucjach kultury.
9. Sporządzanie sprawozdań finansowych i innych sprawozdań wymaganych odrębnymi przepisami.
10. Nadzorowanie realizacji umów cywilnoprawnych i prowadzenie ich obsługi księgowej.
12. Należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów finansowo - księgowych.
13. Windykacja należności.

Wymagania

Kandydat_ka powinien_nna spełniać, zgodnie z art. 54 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), następujące wymagania:
1. Posiadać obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA).
2. Znać język polski w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego.
3. Posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych.
4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe.
Kandydat spełnia jeden z poniższych warunków:
a. Ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnia praktykę w księgowości,
b. Ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
c. Jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów
d. Posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Ponadto:
- mile widziane doświadczenie w pracy w instytucji kultury

Oferujemy

Proponujemy stabilną pracę w rozwijającej się instytucji o przychodach pow. 4 mln zł, funkcjonującej w trzech lokalizacjach i zatrudniającej ok. 30 osób.
Oferujemy pełny etat lub jego część. Oczekujemy pracy w trybie stacjonarnym z możliwością pracy zdalnej w wybrane dni tygodnia.

Warunki aplikowania

Aplikacje należy składać w formie elektronicznej na adres: sekretariat@zamek.wroclaw.pl

Do aplikacji prosimy dołączyć oświadczenie:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych na potrzeby tej rekrutacji, innych niż wynikające z kodeksu pracy. Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych na potrzeby ewentualnych przyszłych rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez rok od zakończenia niniejszej rekrutacji.”

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że:
- administratorem danych osobowych jest Ośrodek Postaw Twórczych, ul. Działkowa 15, 50-538 Wrocław;
- na podstawie obowiązujących przepisów OPT wyznaczył Inspektorkę Ochrony Danych osobowych, z którą można kontaktować się pod adresem email: iod@opt-art.net; pod numerem telefonu 697310309.; lub pisemnie na adres Administratora danych z dopiskiem Inspektor
- celem zbierania danych jest zapewnienie sprawnego przebiegu rekrutacji;
- każdemu kandydatowi do pracy przysługuje prawo dostępu do treści jego danych, prawo do ich sprostowania, prawo żądania od administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo żądania zaprzestania przez administratora przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
- przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zapewnienia prawidłowego realizowania czynności w ramach rekrutacji (w przypadku nieprzekazania danych nie będzie możliwe wzięcie udziału w rekrutacji);
- dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim;
- dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu;
- OPT nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
- dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji oraz przez rok od jej zakończenia (po tego terminu wszelkie dane zostaną zniszczone).

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.