powrót
Stanowisko
Główny Księgowy
Umowa
etat
Miasto
Warszawa
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

04.05 31.05

Słowa kluczowe
  • Administracja
  • Księgowość
Opis stanowiska

1. Prowadzenie rachunkowości Stacji zgodnie z obowiązującymi przepisami;
2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku Stacji;
3. Sporządzanie planu finansowego oraz bieżące dokonywanie korekt;
4. Sporządzanie niezbędnych dla bieżącego zarządzania przez Dyrektora instytucji kultury sprawozdań oraz analiz z realizacji planu finansowego;
5. Sporządzanie sprawozdań finansowych z wykorzystania dotacji przyznanej przez organizatora;
6. Przygotowanie projektu budżetu instytucji kultury oraz harmonogramu wydatków;
7. Sporządzanie bilansu, sprawozdań budżetowych, finansowych i statystycznych;
8. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym instytucji kultury;
9. Opracowywanie projektów dokumentów regulujących organizację rachunkowości w instytucji kultury;
10. Prawidłowe naliczanie oraz terminowe przekazywanie składek oraz zaliczek podatkowych;
11. Obsługa programu PŁATNIK – sporządzanie, rozliczanie i przesyłanie drogą elektroniczną dokumentacji ZUS;
12. Nadzorowanie pod względem finansowym zawierania oraz realizacji umów cywilnoprawnych i prowadzenie ich obsługi księgowej;
13. Należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów finansowo – księgowych;
14. Tworzenie planu kont, instrukcji obiegu dokumentów, instrukcji kasowej, instrukcji inwentaryzacji i innych zarządzeń wewnętrznych regulujących funkcjonowanie gospodarki finansowej instytucji kultury;
15. Nadzór nad windykacją należności;
16. Wykonywanie innych zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki należą do kompetencji głównego księgowego

Wymagania

Kandydat powinien spełniać wymagania zgodnie z art. 54 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.869 z późn. zm.):
- posiadać obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA);
- znać język polski w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonania obowiązków głównego księgowego;
- posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych;
- nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno-skarbowe;
- ukończyć ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadać co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości, potwierdzoną świadectwem pracy.

Oferujemy

- pracę w rozwijającej się instytucji,
- możliwość rozwoju zawodowego,
- liczne szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe, finansowane przez pracodawcę,
- pakiet socjalny (dofinansowanie do wypoczynku, pożyczki mieszkaniowe),
- miła i przyjazna atmosfera pracy

Warunki aplikowania

Dokumenty należy składać w terminie do 31 maja 2021 r. do godz. 15.00 skanem na adres mailowy kadry@stacjamuzeum.pl
lub pod adresem:
Stacja Muzeum
ul. Towarowa 3
00-811 Warszawa
z dopiskiem na kopercie GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- CV podpisane odręcznie,
- list motywacyjny,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (dokumenty zawierające informacje potwierdzające okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
- oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 23.04.2009 r. w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego,
- w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Departament Nadzoru i Organizacji Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe dyplomu,
- w przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.