powrót
Stanowisko
Główny księgowy/Pełnomocnik ds. finansowych
Umowa
etat
Miasto
Gdańsk
Województwo
Pomorskie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

28.05 13.06

Słowa kluczowe
  • Administracja
  • Księgowość
  • Zarządzanie projektem
Opis stanowiska

• zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych, o rachunkowości oraz o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, w tym m. in.:
 prowadzenie rachunkowości jednostki;
 wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
 dokonywanie wstępnej kontroli:
* zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, w tym zapewnienia pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez jednostkę oraz przestrzegania zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
* kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 badanie efektywności ekonomicznej oraz zgodności planowania
i gospodarowania z ogólnymi zasadami rachunku ekonomicznego i racjonalnej gospodarki;
 pozyskiwanie środków finansowych na działalność Filharmonii oraz nadzór nad środkami pozyskanymi;
 przygotowanie Dyrektorowi projektów przepisów wewnętrznych – zarządzeń
w sprawach polityki rachunkowości, sporządzanie i aktualizowanie zgodnie
z bieżącymi potrzebami planów kont, w szczególności przy rozliczaniu środków unijnych i z innych źródeł, przygotowywanie projektów decyzji w zakresie gospodarki finansowej, materiałowej oraz majątku, a także zasad, trybu kontroli procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowywaniem środków publicznych oraz gospodarowania mieniem; ustalanie zasad sporządzania dokumentów finansowo-księgowych oraz kontrolowanie prawidłowości ich sporządzania pod względem formalnym i rachunkowym;
 organizowanie obiegu dokumentów w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych, opracowywanie instrukcji obiegu dokumentów finansowych;
 nadzór nad bieżącym i prawidłowym prowadzeniem księgowości;
 wnioskowanie o przeprowadzenie oraz nadzór nad inwentaryzacją aktywów
i pasywów Filharmonii, weryfikowanie wyników inwentaryzacji pod względem wartościowym oraz nadzór nad terminowym jej realizowaniem zgodnie z przepisami; pozostałe zadania zostały szczegółowo określone na stronie internetowej BIP oraz BIP

Wymagania

Zgodnie z art. 54 ustawy o finansach publicznych kandydat powinien spełniać następujące wymagania:
• posiadać obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
• posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych (dostarczyć stosowne oświadczenie);
• brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe (dostarczyć stosowne oświadczenie);
• znać język polski w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
• spełniać jeden z poniższych warunków:
a) ukończyć ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadać co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
b) ukończyć średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną
i posiadać co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
c) być wpisanym do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d) posiadać certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
Dodatkowe wymagania od kandydatów:
• znajomość ustaw: o rachunkowości, o finansach publicznych oraz znajomość przepisów dot. prawa podatkowego, w tym VAT, a także ustawy
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
• umiejętność obsługi programów Symfonia: Finansowo- księgowy, Handel, Środki trwałe;
• biegła umiejętność obsługi komputera, w tym arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel,

Oferujemy

umowa o pracę na czas zastępstwa w instytucji kultury, sektor finansów publicznych, ZFŚS, telefon komórkowy, możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego, praca w przyjaznym zespole

Warunki aplikowania

Wymagane dokumenty:
• kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór kwestionariusza znajduje się na stronie internetowej BIP Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku),
• list motywacyjny,
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
• kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy oraz inne dokumenty poświadczające staż pracy,
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (oświadczenie znajduje się na stronie internetowej BIP Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku).

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.