powrót
Stanowisko
Dyrektor
Umowa
etat
Miasto
Białystok
Województwo
Podlaskie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

27.01 15.03

Słowa kluczowe
  • Biblioteka
Opis stanowiska

Głównym zadaniem dyrektora Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku będzie kierowanie całokształtem działalności biblioteki będącej wojewódzką samorządową instytucją kultury. Dyrektor zobowiązany będzie również do realizacji postanowień umowy określającej warunki organizacyjno-finansowe działalności Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku oraz realizowania programu jej działania.

Wymagania

Kwalifikacje wymagane od kandydata na stanowisko dyrektora Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.
1. Wykształcenie wyższe magisterskie: preferowane o profilu humanistycznym.
2. Co najmniej 10-letni udokumentowany staż pracy.
3. Co najmniej 3-letnie udokumentowane doświadczenie na stanowisku kierowniczym.
4. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
5. Korzystanie z pełni praw publicznych i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
6. Stan zdrowia pozwalający na pracę na stanowisku kierowniczym.
Umiejętności i kompetencje, jakie powinien posiadać kandydat na stanowisko dyrektora instytucji kultury.
1. Wiedza na temat działalności statutowej Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.
2. Umiejętności organizatorsko-menadżerskie.
3. Znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, zwłaszcza bibliotek, a także zasad gospodarowania finansami publicznymi obowiązujących w tych instytucjach.

Oferujemy

Organizator przedstawia kandydatowi wyłonionemu w konkursie warunki organizacyjno-finansowe instytucji kultury, określone z uwzględnieniem programu realizacji zadań oraz warunków organizacyjno-finansowych funkcjonowania instytucji kultury w celu uzgodnienia treści umowy. Organizator przed powołaniem dyrektora zawiera z nim odrębną umowę w formie pisemnej, w której strony określają warunki organizacyjno-finansowe działalności instytucji kultury oraz program jej działania. Umowa wchodzi w życie z dniem powołania dyrektora. Odmowa zawarcia umowy przez kandydata na stanowisko dyrektora powoduje jego niepowołanie na to stanowisko.

Warunki aplikowania

1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:
„KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku - NIE OTWIERAĆ” lub złożyć osobiście na adres:
Biuro Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego,
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok
w terminie od 27.01.2021 r. do 15.03.2021 r.

2. Termin do złożenia dokumentów konkursowych uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem dokumenty zostały dostarczone do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok.

3. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego po terminie nie będą rozpatrywane.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.