powrót
Stanowisko
Dyrektor Teatru Miejskiego w Lesznie
Umowa
etat
Miasto
Leszno
Województwo
Wielkopolskie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

09.06 12.07

Słowa kluczowe
  • Teatr
Opis stanowiska

1) kierowanie pracą Teatru Miejskiego w Lesznie i reprezentowanie go na zewnątrz,
2) wykonywanie zadań określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz w statucie Teatru Miejskiego w Lesznie,
3) wykonywanie zadań pracodawcy w stosunku do pracowników Teatru Miejskiego w Lesznie,
4) podejmowanie decyzji dotyczących rozwoju lub zmian w Teatrze Miejskim w Lesznie,
5) gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację zadań Teatru Miejskiego w Lesznie,
6) gospodarowanie mieniem Teatru Miejskiego w Lesznie,
7) współpraca z Wydziałem Kultury i Sportu Urzędu Miasta Leszna,
8) współpraca z instytucjami kultury, organizacjami pożytku publicznego prowadzącymi działalność kulturalno–oświatową,
9) podejmowanie innych działań dla zaspokojenia potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczności miasta Leszna oraz upowszechnianie wiedzy i kultury.

Wymagania

1) posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa innego kraju Unii Europejskiej,
2) biegłe posługiwanie się językiem polskim w mowie i w piśmie,
3) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
4) posiadanie co najmniej wykształcenia wyższego magisterskiego na co najmniej jednym z kierunków: teatrologia, aktorstwo, reżyseria, scenografia, ekonomia, zarządzanie, zarządzanie kulturą lub animacja kultury, wiedza o teatrze, kulturalno-oświatowym, humanistycznym,
5) co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy na rzecz instytucji kultury (dotyczy zatrudnienia w ramach stosunku pracy, zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych, prowadzenia działalności gospodarczej), w tym co najmniej 3 lata w zarządzaniu zespołem,
6) przedstawienie programu realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Teatru Miejskiego w Lesznie na okres 5 lat,
7) niekaralność.

Wymagania dodatkowe:

1) znajomość języków obcych,
2) znajomość ośrodków teatralnych i doświadczenie w nawiązywaniu z nimi współpracy,
3) doświadczenie w kierowaniu projektami.

Oferujemy

Kierowanie pracą Teatru Miejskiego w Lesznie

Warunki aplikowania

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać:
osobiście w Urzędzie Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno (biuro obsługi – parter budynku) lub wysłać pocztą na wyżej wskazany adres w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 lipca 2021 r. włącznie do godziny 15.00 (decyduje data wpływu do urzędu także w przypadku oferty przesłanej pocztą), w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Dyrektor Teatru Miejskiego w Lesznie – NIE OTWIERAĆ” z podanym wewnątrz adresem zwrotnym wraz z numerem telefonu kontaktowego i adresem elektronicznym kandydata. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Szczegóły oraz wymagane dokumenty do pobrania http://bip.leszno.pl/oferta-pracy/8361/dyrektor-teatru-miejskiego-w-lesznie

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.