powrót
Stanowisko
Dyrektor samorządowej instytucji kultury „Willa Lentza” w Szczecinie
Umowa
etat
Miasto
Szczecin
Województwo
Zachodniopomorskie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

05.02 02.04

Słowa kluczowe
  • Administracja
  • Film
  • Literatura
  • Muzyka
  • Sztuka
  • Teatr
  • Zarządzanie projektem
Opis stanowiska

Zarządzanie instytucją oraz realizacja jej statutowych zadań zgodnie z przedstawioną i zaakceptowaną przez Organizatora koncepcją funkcjonowania jednostki

Wymagania

Wymagania obligatoryjne:

1) udokumentowany co najmniej 4-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych
w sektorze kultury lub co najmniej 4-letnie doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej w sektorze kultury,
2) wykształcenie wyższe magisterskie (preferowane humanistyczne lub artystyczne),
3) znajomość przepisów prawnych dotyczących organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej, w tym funkcjonowania publicznych instytucji kultury,
4) znajomość zagadnień związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego, w tym znajomość środowisk i instytucji, krajowych oraz zagranicznych, których celem działalności jest ochrona, prezentacja i promocja dziedzictwa kulturowego,
5) znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności Willi Lentza w Szczecinie,
6) doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy pozabudżetowych, ze szczególnym uwzględnieniem znajomości zagadnień związanych z realizacją projektów kulturalnych finansowanych ze środków Unii Europejskiej,
7) umiejętności zarządzania zespołem pracowników.

Wymagania dodatkowe:

1) doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania i realizacji projektów (w tym autorskich) w dziedzinie kultury, ze szczególnym uwzględnieniem działalności wystawienniczej, wydawniczej oraz badawczej i naukowej o randze krajowej i międzynarodowej,
2) znajomość języka obcego (język angielski lub niemiecki),
3) ukończone studia podyplomowe, kursy, szkolenia z zakresu: zarządzania
w kulturze, ochrony zabytków, historii Sztuki, ekonomii,
4) autorski dorobek w przynajmniej jednej z dziedzin reprezentowanych w Willi Lentza (dziedzictwo i historia sztuki, sztuki wizualne i film, teatr, literatura, muzyka).

Oferujemy

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z pełną treścią ogłoszenia, zawierającą wszystkie niezbędne informacje, w tym wykaz dokumentów do złożenia w ofercie, dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin.

Warunki aplikowania

Wniosek o przystąpieniu do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć lub przesłać do Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1 w Szczecinie (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta Szczecin) do dnia 02 kwietnia 2021 r. w zamkniętych kopertach z napisem: "Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Willi Lentza w Szczecinie".

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.