powrót
Stanowisko
Dyrektor Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie
Umowa
etat
Miasto
Ciechanów
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

10.11 17.12

Słowa kluczowe
  • Administracja
  • Muzeum
  • Sztuka
Opis stanowiska

Zadania realizowane przez Dyrektora Muzeum:
1) podejmowanie niezbędnych działań w sferze organizacyjnej i merytorycznej zmierzających do funkcjonowania Muzeum na najwyższym poziomie,
2) kierownictwo w sprawach naukowo-badawczych, edukacyjnych, organizacyjnych i administracyjno-finansowych,
3) nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem Muzeum,
4) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Muzeum oraz wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy,
5) sprawowanie nadzoru nad pracą komórek organizacyjnych i stanowisk pracy w Muzeum,
6) przestrzeganie dyscypliny finansowej,
7) stworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Muzeum,
8) stworzenie prawidłowego zabezpieczenia i ochrony mienia Muzeum w tym muzealiów,
9) wydawanie w obowiązującym trybie zarządzeń, regulaminów i innych aktów wewnętrznych,
10) przedstawienie właściwym instytucjom i organizacjom planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie www.mazovia.pl (link do ogłoszenia: https://mazovia.pl/pl/bip/oferty_pracy/oferty-pracy-na-kierownikow-wojewodzkich-samorzadowych-jednostek-organizacyjnych/ogloszenie-o-naborze-nr-2111232021-z-2021-11-09.html ). Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią ogłoszenia przed złożeniem oferty.

Wymagania

Wymagane kwalifikacje kandydatów:
wykształcenie wyższe,
1) udokumentowane:
a) co najmniej 3 – letni staż pracy na stanowisku kierowniczym lub prowadzenie przez co najmniej 3 lata własnej działalności gospodarczej związanej z działalnością kulturalną,
b) doświadczenie zawodowe w pracy związanej z działalnością kulturalną.
Wymagane umiejętności i kompetencje kandydatów:
1) doświadczenie w zarządzaniu zespołem,
2) znajomość problematyki związanej z funkcjonowaniem muzeum, w tym przepisów prawnych dotyczących organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej, finansów publicznych, muzeów oraz przepisów prawa pracy,
3) znajomość tematyki związanej z pozyskiwaniem środków finansowych i realizacji projektów kulturalnych ze źródeł pozabudżetowych.
Wymogi formalne kandydatów:
1) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
2) brak przeciwwskazań zdrowotnych niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
3) niekaralność prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) niekaralność zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa
w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289).

Oferujemy

Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
1) pisemne zgłoszenie do konkursu wraz z uzasadnieniem do kandydowania na stanowisko Dyrektora Muzeum, opatrzone własnoręcznym podpisem,
2) autorski program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Muzeum, o objętości około 10 stron, opatrzony własnoręcznym podpisem,
3) życiorys z opisem przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej, opatrzony własnoręcznym podpisem,
4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, opatrzone własnoręcznym podpisem,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej, np. świadectw pracy, zaświadczeń potwierdzających staż pracy, umów cywilnoprawnych, aktualnego wypisu z rejestru CEIDG, opatrzone własnoręcznym podpisem,
6) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe w pracy związanej z działalnością kulturalną, np. zaświadczenia, świadectwa pracy, zakresy czynności, opatrzone własnoręcznym podpisem,
7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, (w przypadku dołączenia orzeczenia lekarskiego wydanego przez uprawnionego lekarza medycyny pracy na badania wstępne/okresowe/kontrolne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym - ważne przez co najmniej miesiąc od daty rozpatrzenia ofert konkursowych),
8) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
(Wzór oświadczeń, o których mowa w pkt 8-10 stanowi załącznik do ogłoszenia).

Warunki aplikowania

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem zwrotnym, numerem telefonu lub adresem e-mail i dopiskiem:
"Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie”
na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26
03-719 Warszawa
w terminie do dnia 17 grudnia 2021 r.
Dzień 17 grudnia 2021 r. jest ostatecznym terminem składania ofert. Termin uważa się za zachowany, jeśli oferta wpłynie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie najpóźniej w dniu 17 grudnia 2021 r. do godziny 16.00.
Oferty konkursowe złożone po terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu przez Komisję konkursową i zostaną zwrócone adresatom.
Na żądanie komisji konkursowej kandydat jest zobowiązany przedstawić oryginały dokumentów, których kopie złożył w ofercie konkursowej.
Rozpatrzenie ofert konkursowych nastąpi do dnia 14 stycznia 2022 r.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie oraz w przypadku podania adresu e-mail lub numeru telefonu, również za pośrednictwem poczty elektronicznej lub rozmowy telefonicznej.
Informacje dodatkowe:
1) informacji o konkursie udziela pracownik Wieloosobowego Stanowiska Obsługi Kadry Kierowniczej Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych w Departamencie Organizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, IV piętro pokój 434, tel. 22 59 07 773, e-mail: organizacyjny.kp@mazovia.pl, w godzinach pracy Urzędu (tj. pon.-pt. 8-16),
2) informacje dotyczące warunków organizacyjno-finansowych funkcjonowania Muzeum oraz inne ogólne informacje na temat działalności instytucji kultury, o których mowa w art. 16 ust. 3e pkt 6 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194), udostępniane są kandydatom jedynie w formie elektronicznej.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.