powrót
Stanowisko
Asystent Muzealny w Dziale Inwentarzy
Umowa
etat
Miasto
Warszawa
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

18.02 15.03

Słowa kluczowe
  • Muzeum
Opis stanowiska

inwentaryzowanie i katalogowanie zbiorów muzealnych,
współudział w prowadzeniu ksiąg inwentarzowych,
współudział w pracach z zakresu użyczenia zbiorów muzealnych.
praca nad opracowywaniem merytorycznym zabytków,
prace związane z inwentaryzacją muzealiów,
prowadzenie ewidencji przemieszczeń muzealiów,
pozyskiwanie muzealiów, a w tym przygotowywanie umów i protokołów,
komunikacja z klientem,
prowadzenie kwerend

Wymagania

wykształcenie wyższe I lub II stopnia związane z zakresem gromadzonych zbiorów
mile widziane: doświadczenie na podobnym stanowisku

Oferujemy

- praca w rozwijającej się instytucji kultury
- możliwość rozwoju zawodowego
- szkolenia/ podnoszenie kwalifikacji zawodowych finansowane przez pracodawcę
- pakiet socjalny (dofinansowanie do wypoczynku, pożyczki mieszkaniowe)
- miłą i przyjazną atmosferę pracy

Warunki aplikowania

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

CV, list motywacyjny,
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (dokumenty zawierające informacje potwierdzające okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 23.04.2009 r. w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego,
w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Departament Nadzoru i Organizacji Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe dyplomu,
w przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski.

Dokumenty należy składać w terminie do 15 marca 2021 r. do godz. 10.00 pod adresem:
Stacja Muzeum
ul. Towarowa 3
00-811 Warszawa

z dopiskiem na kopercie Asystent muzealny Nr 3/2021

Techniki naboru:
- formalna analiza dokumentów,
- rozmowa kwalifikacyjna

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.