powrót
Stanowisko
ZASTĘPCA KIEROWNIKA DZIAŁU INWESTYCJI
Umowa
etat
Miasto
Warszawa
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

17.08 17.09

Słowa kluczowe
  • Administracja
  • Muzeum
  • Obsługa techniczna
  • Zarządzanie projektem
Opis stanowiska

Do zadań pracownika należeć będzie:
• udział w przygotowaniu, organizacji i koordynacji procesu budowy siedziby Muzeum, w tym pozyskania nieruchomości;
• udział w przygotowaniu, organizacji i koordynacji - w zakresie technicznym, finansowym i administracyjnym - procesu budowy wystawy stałej i wystaw czasowych;
• udział w pracach komisji przetargowych wykonujących czynności na rzecz wyłonienia wykonawców procesu inwestycyjnego oraz pozostałych postępowaniach w zakresie bieżącej działalności Muzeum;
• udział w czynnościach komisji odbiorowych prac i robót realizowanych na rzecz Muzeum;
• udział w przekazywaniu w użytkowanie obiektów budowlanych po zakończonej inwestycji;
• dokonywanie ocen stanu realizacji zadań inwestycyjnych;
• występowanie w imieniu Muzeum z wnioskami o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i pozwoleń na budowę;
• współpraca przy sporządzaniu umów i innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia procesu inwestycyjnego oraz bieżących zadań wewnątrz Działu Inwestycji;
• udział w prowadzeniu nadzoru inwestorskiego w zakresie prac prowadzonych przez Muzeum;
• udział w zapewnieniu warunków technicznych niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Muzeum, w tym dotyczących jego tymczasowej siedziby, utrzymania budynku Muzeum i jego otoczenia oraz siedziby tymczasowej Muzeum we właściwym stanie użytkowym i technicznym,
• udział w przygotowywaniu projektów programów wieloletnich oraz okresowych planów pracy w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych związanych z budową i funkcjonowaniem Muzeum, w tym z funkcjonowaniem jego tymczasowej siedziby, a także tworzeniem warunków techniczno-organizacyjnych niezbędnych do zrealizowania wystawy stałej i wystaw czasowych;
• udział we wdrażaniu i realizację zatwierdzonych przez Dyrektora wieloletnich oraz okresowych planów pracy w zakresie realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z budową i funkcjonowaniem Muzeum, w tym jego tymczasowej siedziby

Wymagania

Wymagania:
• wykształcenie wyższe, preferowane z zakresu budownictwa, architektury lub pokrewne;
• min. 3 lata doświadczenia zawodowego w strukturach inwestycyjnych;
• min. 1 rok doświadczenia zawodowego w kierowaniu zespołem;
• czynne doświadczenie przy analizie i weryfikacji projektów budowlanych i wykonawczych oraz preferowane doświadczenie przy weryfikacji projektów aranżacyjnych wnętrza;
• czynny udział w procesie inwestycyjnym po stronie Inwestora;
• bardzo dobra znajomość procesu inwestycyjnego w zakresie: formalno-prawnym, ekonomicznym, projektowym, wykonawczym;
• znajomość przepisów prawnych z zakresu opracowywania dokumentacji projektowej oraz uzgodnień związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę i realizacji procesu budowlanego;
• znajomość procedur przygotowania umów na roboty budowlane;
• znajomość procedur odbiorowych wraz z przygotowaniem dokumentacji odbiorowej;
• praktyczna znajomość metodyki prowadzenia projektów;
• umiejętność sporządzania oraz weryfikacji kosztorysów;
• znajomość narzędzia pakietu MS Office;
• dobra organizacja pracy, odporność na stres, jak również umiejętność budowania zespołów;
• kreatywność, inicjatywa i zaangażowanie, odpowiedzialność i terminowość;
• etyka zawodowa i profesjonalizm w podejmowanych działaniach;
• niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.

Mile widziane:

• umiejętność czytania map oraz redagowania pism urzędowych;
• znajomość zagadnień z zakresu eksploatacji obiektów budowalnych oraz instalacji wraz z uwzględnieniem energooszczędności;
• doświadczenie przy realizacji i produkcji wystaw, ekspozycji oraz aranżacji wnętrz;
• doświadczenie w zakresie realizacji projektów dofinansowanych ze środków krajowych i EU;
• znajomość zagadnień związanych z obiektami zabytkowymi;
• znajomość języka angielskiego.

Oferujemy

Oferujemy:
• umowę o pracę;
• możliwość rozwoju zawodowego i podwyższania kwalifikacji;
• pracę w rozwijającej się instytucji;
• pracę w małym, zaangażowanym zespole w atrakcyjnym komunikacyjnie miejscu w Centrum Warszawy.

Warunki aplikowania

Wymagane dokumenty:

List motywacyjny i CV z podanym przebiegiem nauki i pracy zawodowej. Aplikacje prosimy nadsyłać w terminie do 17 września 2021 roku na adres: praca@1943.pl, umieszczając w temacie wiadomości kod: ZASTĘPCA KIEROWNIKA DZIAŁU INWESTYCJI

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.