powrót
Stanowisko
Stanowiska bibliotekarskie: młodszy bibliotekarz/bibliotekarz/starszy bibliotekarz/kustosz
Umowa
etat
Miasto
Warszawa
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

18.01 15.02

Słowa kluczowe
  • Biblioteka
  • Literatura
Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
- Gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki;
- Organizacja i prowadzenie zajęć, warsztatów, imprez kulturalnych promujących literaturę, kulturę, naukę oraz aktywizujących środowisko lokalne;
- Udzielanie informacji;
- Skontrum księgozbioru;
- Dbałość o stan powierzonego mienia;
- Promowanie działań poprzez zamieszczanie informacji w środkach masowego przekazu (media, strona internetowa, Facebook);
- Współpraca z lokalnymi instytucjami.

Wymagania

Wymagania niezbędne:
- Wykształcenie wyższe magisterskie /licencjackie;
- Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
- Niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
- Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku;
- Dobra znajomość obsługi komputera, urządzeń multimedialnych i biurowych.

Wymagania dodatkowe:
- Umiejętność prowadzenia działań edukacyjno- kulturalnych i animacyjnych dla różnych grup wiekowych;
- Samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania;
- Umiejętność pracy w grupie oraz samodzielnej organizacji pracy własnej;
- Łatwość nawiązywania kontaktów;
- Skrupulatność, sumienność, zaangażowanie w rozwój biblioteki;
- Kreatywność, innowacyjność oraz silna motywacja do pracy.
- Wysoka kultura osobista, komunikatywność;
- Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresujących;
- Gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji;
- Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku oraz przygotowanie pedagogiczne.

Oferujemy

- Umowę o pracę;
- Ciekawe i interesujące środowisko pracy;
- Możliwość rozwoju osobistego;
- Szkolenia.

Warunki aplikowania

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres mailowy rekrutacja@bppragapd.pl (w tytule maila wpisując „Nabór na stanowisko bibliotekarskie”) lub złożenie osobiście w Bibliotece Publicznej im. Z. J. Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy przy ul. Meissnera 5, 03-982 Warszawa bądź przesłanie pocztą na powyższy adres.

Prosimy o opatrzenie CV i listu motywacyjnego klauzulą :
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10
maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000)
oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Wyrażam też zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie
przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Dokumenty, które wpłyną do Biblioteki po terminie nie będą rozpatrywane i nie podlegają zwrotowi.
Osoby, które spełnią wymagania formalne zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej
Dyrektor Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy zastrzega sobie prawo do powiadomienia o zakwalifikowaniu do dalszych etapów naboru jedynie wybranych kandydatów, a także do niewyłonienia kandydatury do zatrudnienia.

Klauzula informacyjna: https://tiny.pl/916rb

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.