powrót
Stanowisko
Specjalista w Dziale Ekonomiczno- Finansowym
Umowa
etat / zdalna
Miasto
Warszawa
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
średnie / wyższe
Czas trwania oferty

19.02 15.03

Słowa kluczowe
  • Księgowość
Opis stanowiska

 Kontrola i bieżąca weryfikacja dokumentów księgowych pod względem formalno-rachunkowym;
 Dekretowanie i księgowanie dokumentów;
 Przygotowywanie przelewów bankowych i księgowanie wyciągów bankowych;
 Okresowe uzgadnianie zapisów i sald na kontach syntetycznych i analitycznych;
 Rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych;
 Rozliczanie zaliczek pracowniczych;
 Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz naliczanie odpisów amortyzacyjnych;
 Rozliczanie oraz sprawdzanie pod względem rachunkowym raportów sprzedaży;
 Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym instytucji kultury, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 Aktywny udział w pracach dotyczących sporządzania planu finansowego i sprawozdań z jego wykonania;
 Aktywny udział w sporządzaniu bilansu, sprawozdań budżetowych, finansowych i statystycznych;
 Sporządzanie sprawozdań finansowych z wykorzystania dotacji przyznanej przez organizatora;
 Obsługa programu PŁATNIK – sporządzanie, rozliczanie i przesyłanie drogą elektroniczną dokumentacji ZUS;
 Należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów finansowo – księgowych;
 Monitorowanie stanu należności i zobowiązań Stacji, potwierdzanie i uzgadnianie sald z kontrahentami, windykacja należności;

Wymagania

• Wykształcenie średnie oraz udokumentowane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku min. 3 lata lub,
• Wykształcenie wyższe oraz udokumentowane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku min. 1 rok,
• Znajomość przepisów podatkowych i ustawy o rachunkowości.

Oferujemy

- pracę w rozwijającej się instytucji,
- możliwość rozwoju zawodowego,
- liczne szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe, finansowane przez pracodawcę,
- pakiet socjalny (dofinansowanie do wypoczynku, pożyczki mieszkaniowe),
- miła i przyjazna atmosfera pracy

Warunki aplikowania

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 CV podpisane odręcznie,
 list motywacyjny,
 kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (dokumenty zawierające informacje potwierdzające okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje),
 oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
 oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 23.04.2009 r. w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego,
 w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Departament Nadzoru i Organizacji Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe dyplomu,
 w przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy
o załączenie tłumaczenia na język polski.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 15 marca 2021 r. do godz. 11.00 pod adresem:
Stacja Muzeum, ul. Towarowa 3, 00-811 Warszawa, pokój nr 7
z dopiskiem na kopercie Specjalista w Dziale Ekonomiczno-Finansowym Nr 4/2021

Techniki naboru:
 formalna analiza aplikacji,
 rozmowa kwalifikacyjna.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.