powrót
Stanowisko
Specjalista/Specjalistka ds. administracyjno-biurowych
Umowa
etat
Miasto
Poznań
Województwo
Wielkopolskie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

16.03 15.04

Słowa kluczowe
  • Administracja
Opis stanowiska

• przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. zamówień o wartości do 130 000 zł,
• przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz regulaminem wewnętrznym w szczególności na podstawie art. 11 ust. 5 pkt. 2 oraz art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP,
• wspieranie komórek organizacyjnych Poznańskiego Centrum Dziedzictwa poprzez doradztwo w zakresie stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności przez opiniowanie składanych wniosków,
• obsługa Centrum Szyfrów Enigma pod kątem administracyjnym w tym realizacja zadań z zakresu obsługi sekretariatu Centrum Szyfrów Enigma (m.in. obsługa interesantów, obsługa kancelaryjna),
• wsparcie przy koordynacji procesów kontroli zarządczej,
• wsparcie przy prowadzeniu archiwum zakładowego,
• prowadzenie rejestrów,
• monitorowanie stanu prawnego w zakresie zamówień publicznych,
• sporządzanie projektów umów, regulaminów, zamówień zewnętrznych związanych z zakresem powierzonych obowiązków oraz nadzorowanie ich realizacji,
• wykonywanie innych zadań powierzonych przez przełożonych.

Wymagania

• doświadczenie zawodowe - min. 2 lata w prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych
• umiejętność analitycznego myślenia
• znajomość ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych i aktów wykonawczych
• znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
• znajomość ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
• umiejętność pracy w zespole, realizowania działań wspólnych, niekonfliktowość, nastawienie na budowanie długotrwałych, dobrych relacji ze współpracownikami, partnerami i odbiorcami
• umiejętność organizacji pracy własnej, inicjatywa, dokładność, systematyczność, sumienność i zaangażowanie w wykonywaniu powierzonych zadań
• wysoko rozwinięte umiejętności społeczne - komunikatywność, jasność formułowania myśli
• rzetelność, odpowiedzialność, samodzielność, wysoka kultura osobista i etyka pracy
• znajomość obsługi urządzeń biurowych i informatycznych
• biegła znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office, poczta elektroniczna)
Mile widziane:
• ukończone studia podyplomowe lub ukończony kurs/szkolenia z zakresu zamówień publicznych
• wiedza z zakresu zasad sporządzania dokumentacji przetargowej,
• znajomość platform zakupowych
• znajomość języków obcych (najlepiej angielski, niemiecki)
Wymagane dokumenty:
• CV
• list motywacyjny
• inne dokumenty potwierdzające posiadane kompetencje

Oferujemy

• stabilne zatrudnienie,
• możliwość rozwoju,
• niepowtarzalną okazję współtworzenia nowej przestrzeni kulturowej w Poznaniu,
• zgrany zespół, o szerokim przekroju zainteresowań,
• pracę w centrum miasta, w ciekawym miejscu (budynek z intrygującą historią – Collegium Martineum).

Warunki aplikowania

Oferty prosimy składać pod adresem:
Poznańskie Centrum Dziedzictwa ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań
lub na adres e-mail: kadry[at]pcd.poznan.pl, w terminie do 15.04.2021r.
PCD zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.
KLAUZULA ZGODY
Wyrażam zgodę*/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Poznańskie Centrum Dziedzictwa ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań.
Dołączenie do CV mojego zdjęcia jak również podanie przeze mnie większego zakresu danych osobowych niż określone w art. 221 Kodeksu pracy jest wyraźnym działaniem potwierdzającym moją zgodę na przetwarzania tych danych w celach rekrutacji.
KLAUZULA INFORMACYJNA
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Poznańskie Centrum Dziedzictwa ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań jako pracodawca.
Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem iod@pcd.poznan.pl
Cel i podstawy przetwarzania
1)Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa dotyczących postępowania rekrutacyjnego będą przetwarzane na podstawie przepisów kodeksu pracy (art. 221 kodeksu pracy) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jako dane niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
2)Inne przekazane przez Państwa dane osobowe (np. dane wizerunkowe) na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
3)Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4)Udzielone przez Państwa zgody mogą zostać odwołane w dowolnym czasie.
Okres przechowywania danych
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 m-cy

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.