powrót
Stanowisko
Specjalista (referent) ds. administracyjno-technicznych
Umowa
etat
Miasto
Kraków
Województwo
Małopolskie
Wykształcenie
średnie / wyższe
Czas trwania oferty

13.01 26.02

Słowa kluczowe
  • Administracja
Opis stanowiska

1. prowadzenie spraw związanych z bieżącą eksploatacją nieruchomości oraz infrastruktury technicznej Centrum Kultury Podgórza w Krakowie, w tym nadzór nad wykonywaniem prac konserwacyjnych oraz usuwaniem awarii przez firmy zewnętrzne, a także w zakresie dostawy mediów, usług konserwacyjnych, kontroli okresowych itp.,
2. dokonywanie zakupów towarów i usług niezbędnych dla funkcjonowania poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych,
3. prowadzenie ewidencji środków trwałych,
4. prowadzenie dokumentacji wymaganej przy bieżącym administrowaniu budynkami i lokalami,
5. przygotowywanie dokumentacji oraz prowadzenie postępowań ofertowych w zakresie zakupów towarów i usług,
6. opracowywanie i prowadzenie umów administracyjno-technicznych,
7. współpraca z Archiwum,
8. przygotowywanie raportów, zestawień, ewidencji, sprawozdań dla Dyrekcji i Kierownika Działu,
9. zamieszczanie i aktualizacja informacji w BIP,
10. przygotowywanie i koordynacja grafików zadań realizowanych przez pracowników techniczno-gospodarczych i pozostała obsługa administracyjna spraw prowadzonych przez Dział,
11. prowadzenie spraw urzędowych,
12. realizacja innych zadań wyznaczonych przez Kierownika Działu.

Wymagania

Wymagania formalne
1. wykształcenie: minimum średnie, preferowane wyższe techniczne,
2. minimum rok doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku,
3. biegła obsługa programów MS Office oraz urządzeń biurowych,
4. czynne prawo jazdy kategorii B.
Wymagania dodatkowe
1. znajomość przepisów prawa w zakresie funkcjonowania instytucji kultury,
2. ogólna wiedza o zarządzaniu nieruchomościami oraz z zakresu zamówień publicznych,
3. ogólna wiedza o realizowanych zadaniach i strukturze Centrum Kultury Podgórza,
4. komunikatywność i umiejętność współpracy w zespole oraz z kontrahentami,
5. mile widziane doświadczenie w pracy w instytucji kultury,
6. skrupulatność, sumienność, bardzo dobra organizacja pracy własnej,
7. umiejętność samodzielnego działania, zdolność analitycznego myślenia,
8. umiejętność ustalania priorytetów i zarządzania czasem pracy pod presją czasu,

Oferujemy

• zatrudnienie na umowę o pracę na pełny etat,
• pakiet medyczny,
• pakiet socjalny z ZFŚS,
• miejsce pracy: Centrum Kultury Podgórza, ul. Sokolska 13,
• dogodna lokalizacja miejsca pracy.

Warunki aplikowania

Wymagane do złożenia dokumenty i oświadczenia:
• życiorys (CV)
• list motywacyjny
• własne oświadczenie o niekaralności pod rygorem odpowiedzialności z par. 1 art. 233 Kodeksu Karnego (Dz. U. z 1997 nr 88 poz. 553 z późn. zm.)
• oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Centrum Kultury Podgórza, ul. Sokolska 13, Kraków, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).
• Klauzula Rodo: http://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/222165/karta
• Dane osobowe podane w dokumentach aplikacyjnych, a wykraczające poza zakres danych ujętych w art. 22 (1) kodeksu pracy kandydat zamieszcza dobrowolnie i na własną odpowiedzialność, upoważniając jednocześnie Administratora Danych osobowych do ich przetwarzania w celach rekrutacyjnych
Termin i miejsce składania dokumentów:
• Wymagane dokumenty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.02.2022 r., do godziny 15.00 na adres dzial.personalny@ckpodgorza.pl.

Proces rekrutacji składa się z II etapów:
I etap: analiza tylko kompletnych aplikacji
II etap: rozmowa kwalifikacyjna
O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.
Centrum Kultury Podgórza zastrzega sobie prawo do zamknięcia procesu rekrutacji w dowolnym czasie,
jak również nie wybrania żadnego kandydata.
Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia procesu rekrutacji i nie dłużej niż przez okres trzech miesięcy od zakończenia rekrutacji, następnie ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.