powrót
Stanowisko
Specjalista/Główny specjalista ds.zamówień publicznych
Umowa
etat
Miasto
Gdańsk
Województwo
Pomorskie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

08.10 24.10

Słowa kluczowe
  • Księgowość
Opis stanowiska

Zadania wykonywane na stanowisku:
• załatwianie wszelkich spraw związanych z procedurą udzielania zamówień publicznych w przedmiocie usług, dostaw i robót budowlanych,
• kompleksowa obsługa proceduralna postępowania o udzielanie zamówienia publicznego,
• weryfikacja materiałów w szczególności związanych z opisem przedmiotu zamówienia,
• prowadzenie dokumentacji przetargowej,
• nadzór nad poprawnością interpretacji przepisów w zakresie zamówień publicznych,
• przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
• udział w pracach komisji przetargowej,
• sporządzanie i koordynacja czynności związanych z zawieraniem umów z wybranymi oferentami,
• współpraca z obsługą prawną PFB w zakresie sporządzania projektów umów oraz prowadzonych postępowań,
• współpraca z innymi działami w zakresie udzielania zamówień publicznych,
• przygotowywanie sprawozdań z zakresu zamówień publicznych,
• bieżące opisywanie dokumentów,

Wymagania

Niezbędne wymagania formalne od kandydatów:
• wykształcenie wyższe (preferowane techniczne lub ekonomiczne),
• co najmniej 3-letni staż pracy w jednostkach zobowiązanych do stosowania Prawa zamówień publicznych (zamawiający),
• znajomość procedur postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wynikających z przepisów Prawa zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego w zakresie jaki wymagany jest Prawem zamówień publicznych,
• znajomość nowego Prawa zamówień publicznych obowiązującego od 01.01.2021 r. oraz aktów wykonawczych do tej ustawy ,
• praktyczna znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, Outlook),

Dodatkowe wymagania od kandydatów:
• znajomość języka angielskiego, w tym zawodowego,
• umiejętność wykorzystywania przepisów w praktyce,
• pracowitość, umiejętność pracy w zespole, dobrze rozwinięte poczucie odpowiedzialności,
• umiejętność samodzielnej organizacji pracy,
• umiejętność radzenia sobie w warunkach stresujących, pod presją czasu i przy często zmieniających się dyspozycjach,
• chęć i gotowość do zdobywania nowej wiedzy i nabywania nowych umiejętności,
• lojalność, wysoka kultura osobista, dochowanie tajemnicy

Oferujemy

Zatrudnienie w instytucji kultury będącej wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną

Warunki aplikowania

Wymagane dokumenty:

• kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór kwestionariusza znajduje się na stronie internetowej BIP Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku),
• list motywacyjny,
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
• kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy oraz inne dokumenty poświadczające staż pracy,
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (oświadczenie znajduje się na internetowej BIP Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku).

Termin złożenia dokumentów: do dnia 24.10.2021 r.
Dokumenty można złożyć: pocztą lub osobiście na adres Polska Filharmonia Bałtycka,
ul. Ołowianka 1, 80-751 Gdańsk
(decyduje data stempla pocztowego)
lub na adres e-mail:hr@filharmonia.gda.pl

Polska Filharmonia Bałtycka w Gdańsku zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.