powrót
Stanowisko
Specjalista ds. zamówień publicznych
Umowa
etat
Miasto
Bydgoszcz
Województwo
Kujawsko-pomorskie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

12.11 05.12

Opis stanowiska

-kompleksowa obsługa proceduralna postępowania o udzielanie zamówienia publicznego,
-załatwianie wszelkich spraw związanych z procedurą udzielania zamówień publicznych w przedmiocie usług, dostaw i robót budowlanych,
-konieczność weryfikacji materiałów w szczególności związanych z opisem przedmiotu zamówienia,
-prowadzenie dokumentacji przetargowej,
-przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
-udział w pracach komisji przetargowej,
-sporządzanie i koordynacja czynności związanych z zawieraniem umów z wybranymi oferentami,
-współpraca z radcą prawnym / kancelarią prawną w zakresie -sporządzania projektów umów oraz prowadzonych postępowań,
-weryfikacja i aktualizacja przepisów wewnętrznych instytucji dot. realizacji procedur zamówień publicznych.
-przygotowanie i aktualizacja planu zamówień,
-przygotowywanie sprawozdań z zakresu zamówień publicznych,
bieżące opisywanie dokumentów.

Wymagania

a. wymagane:

-wykształcenie wyższe kierunek prawo lub administracja,
-co najmniej 5-letni staż pracy w jednostkach zobowiązanych do stosowania Prawa zamówień publicznych (zamawiający),
-znajomość procedur postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wynikających z przepisów Prawa zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego w zakresie jaki wymagany jest Prawem zamówień publicznych,
-znajomość nowego Prawa zamówień publicznych obowiązującego od 01.01.2021 r.,
-praktyczna znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, Outlook),
-posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

b. mile widziane:

-staż pracy w instytucjach kultury zobowiązanych do stosowania Prawa zamówień publicznych (zamawiający)
-pracowitość, umiejętność pracy w zespole, dobrze rozwinięte poczucie odpowiedzialności,
-umiejętność samodzielnej organizacji pracy,
-zdolność do pracy nad kilkoma zadaniami równocześnie przy zachowaniu oceny priorytetów,
-chęć i gotowość do zdobywania nowej wiedzy i nabywania nowych umiejętności,
-lojalność, wysoka kultura osobista, dochowanie tajemnicy.

Oferujemy

-stabilne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w miejskiej instytucji,
-wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i kwalifikacji,
-wsparcie w podnoszeniu kwalifikacji i rozwoju kompetencji zawodowych

Warunki pracy na danym stanowisku pracy:

-kontakty telefoniczne i bezpośrednie z klientem zewnętrznym oraz z wydziałami Urzędu Miasta Bydgoszczy,
-praca przy komputerze,
-wyjazdy służbowe według potrzeb,
-pomieszczenie tymczasowej siedziby Parku Kultury zlokalizowane na terenie Miasta Bydgoszczy – docelowo Młyny Rothera w Bydgoszczy, ul. Mennica 10, 85-112 Bydgoszcz, budynek z windą.

Warunki aplikowania

Zasady rekrutacji:

- Termin nadsyłania zgłoszeń: 5.12.2021

- Forma nadsyłania zgłoszeń: mailowo na adres: rekrutacja@mlynyrothera.pl, w temacie: Specjalista ds. zamówień publicznych. Ewentualnie, jeśli przesłanie drogą mailową jest niemożliwe, dostarczenie na adres: Starówka Office, ul. Długa 16, 85-034 Bydgoszcz

- Wymagane dokumenty:
a. CV zawierające informacje o wykształceniu i doświadczeniu zawodowym
b. Podpisane oświadczenie:
Zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji.
c. (opcjonalnie) Podpisane oświadczenie:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w załączonych dokumentach, przez Park Kultury w Bydgoszczy, na potrzeby przyszłych rekrutacji, przez okres najbliższych 12 miesięcy.

O zachowaniu terminu decyduje odpowiednio data wpływu na wskazany adres lub data stempla pocztowego. Z kandydatem wyłonionym w drodze konkurencji zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony, a w przypadku braku zastrzeżeń po upływie tego okresu zostanie zawarta kolejna umowa. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane. Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Klauzula informacyjna dla kandydata/kandydatki do pracy w Parku Kultury w Bydgoszczy:
https://parkkultury.bip.gov.pl/klauzule-informacyjne/klauzula-informacyjna-dla-kandydatow-do-pracy.html

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.