powrót
Stanowisko
Specjalista ds. zamówień publicznych
Umowa
etat
Miasto
Bydgoszcz
Województwo
Kujawsko-pomorskie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

27.05 15.06

Słowa kluczowe
  • Administracja
  • Księgowość
Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku będzie obejmował przede wszystkim:

• kompleksową obsługę proceduralną postępowania o udzielanie zamówienia publicznego,
• załatwianie wszelkich spraw związanych z procedurą udzielania zamówień publicznych w przedmiocie usług, dostaw i robót budowlanych,
• konieczność weryfikacji materiałów w szczególności związanych z opisem przedmiotu zamówienia,
• prowadzenie dokumentacji przetargowej,
• przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
• udział w pracach komisji przetargowej,
• sporządzanie i koordynacja czynności związanych z zawieraniem umów z wybranymi oferentami,
• współpraca z radcą prawnym / kancelarią prawną w zakresie sporządzania projektów umów oraz prowadzonych postępowań,
• weryfikacja i aktualizacja przepisów wewnętrznych instytucji dot. realizacji procedur zamówień publicznych.
• przygotowanie i aktualizacja planu zamówień,
• przygotowywanie sprawozdań z zakresu zamówień publicznych,
• bieżące opisywanie dokumentów.

Wymagania

Kandydat powinien spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem:

a/ niezbędne:
• wykształcenie wyższe kierunek prawo lub administracja,
• co najmniej 5-letni staż pracy w jednostkach zobowiązanych do stosowania Prawa zamówień publicznych (zamawiający),
• znajomość procedur postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wynikających z przepisów Prawa zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego w zakresie jaki wymagany jest Prawem zamówień publicznych,
• znajomość nowego Prawa zamówień publicznych obowiązującego od 01.01.2021 r.,
• praktyczna znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, Outlook),
• posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

b/ dodatkowe:
• staż pracy w instytucjach kultury zobowiązanych do stosowania Prawa zamówień publicznych (zamawiający)
• pracowitość, umiejętność pracy w zespole, dobrze rozwinięte poczucie odpowiedzialności,
• umiejętność samodzielnej organizacji pracy,
• zdolność do pracy nad kilkoma zadaniami równocześnie przy zachowaniu oceny priorytetów,
• chęć i gotowość do zdobywania nowej wiedzy i nabywania nowych umiejętności,
• lojalność, wysoka kultura osobista, dochowanie tajemnicy.

Oferujemy

– stabilne zatrudnienie w samorządowej instytucji kultury w oparciu o umowę o pracę,
– elastyczny czas pracy i wpływ na ustalanie zasad pracy,
– realny wpływ na rozwój instytucji,
– wsparcie w podnoszeniu kwalifikacji i rozwoju kompetencji zawodowych,

Warunki aplikowania

Oczekujemy na Państwa pisemne zgłoszenia zawierające:

1. list motywacyjny,
2. życiorys /CV/ zawierający:
• informacje na temat posiadanego wykształcenia, zdobytych kwalifikacji, przebiegu kariery zawodowej,
• oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną,
• zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji (i opcjonalnie- na potrzeby przyszłych rekrutacji)

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać mailem na adres: rekrutacja@mlynyrothera.pl w temacie wpisując: „Specjalista ds. zamówień publicznych”.
Jeżeli przesłanie zgłoszenia drogą elektroniczną nie jest możliwe, dokumenty można wysłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście. Adres: Starówka Office, ul. Długa 16, Bydgoszcz).

w terminie do dnia 15 czerwca 2021 r.

O zachowaniu terminu decyduje odpowiednio data wpływu na wskazany adres lub data stempla pocztowego. Z kandydatem wyłonionym w drodze konkurencji zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony, a w przypadku braku zastrzeżeń po upływie tego okresu zostanie zawarta kolejna umowa.

Uwaga:

1. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
2. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.
3. Będziemy kontaktować się tylko z wybranymi kandydatami.

Pełna treść Klauzuli Informacyjnej dostępna na stornie BIP Parku Kultury w Bydgoszczy.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.