powrót
Stanowisko
SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w Dziale Zamówień Publicznych
Umowa
etat
Miasto
Warszawa
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

16.07 31.07

Słowa kluczowe
  • Administracja
Opis stanowiska

-zapewnienie zgodności wyboru procedury o udziale zamówień publicznych z przepisami powszechnie obowiązującego prawa;
-przygotowywanie projektów umów w zakresie formalno-prawnym, we współpracy z Działem Prawnym;
-wykonywanie obowiązków informacyjnych określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych i przepisach wewnętrznych Zamku w zakresie zamówień publicznych;
-pomoc w bieżących działaniach administracyjnych z zakresu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w ramach realizowanych przez Zamek umów i dokonywanych zakupów;
-sporządzanie zgodnie z procedurami wewnętrznymi wniosków o przeprowadzenie zamówień publicznych;
-przygotowywanie i przeprowadzanie procedury o udzielenie zamówienia publicznego, w tym prowadzenie wewnętrznych postępowań;
-przygotowanie i udział w posiedzeniach komisji przetargowych
-ścisła współpraca z komórkami merytorycznymi w zakresie przygotowania postępowań przetargowych;
-nadzorowanie prawidłowego obiegu dokumentacji przetargowej;
-archiwizacja prowadzonych postępowań;
-prowadzenie rejestrów: wniosków o wszczęcie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówień publicznych oraz aktualnych i zakończonych postępowań, prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej zamówień publicznych;
-sporządzanie niezbędnych zestawień i raportów;
-współpraca z pozostałymi komórkami Zamku w zakresie realizowanych zadań oraz z podmiotami zewnętrznymi.

Wymagania

 wykształcenie wyższe, (preferowane prawo, administracja),
 co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w przeprowadzaniu procedury zamówień publicznych po stronie zamawiającego, w tym w ramach realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej – warunek konieczny;
 znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych i odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
 znajomość przepisów prawa z zakresu udzielania zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi oraz kodeksu cywilnego
 znajomość procedur przetargowych wynikających z ustawy Pzp poparta zaświadczeniami/ certyfikatami z odbytych szkoleń;
 umiejętność redagowania pism i sporządzania projektów umów, zamieszczania ogłoszeń w BZP i DzUUE;
 ogólna znajomość ustawy dotyczącej finansów umiejętność pracy w programach pakietu MS Office (Word, Excel, Outlook);
 stosowanie zasad etyki zawodowej
 dobra organizacja pracy, komunikatywność, systematyczność, samodzielność i dokładność w działaniu, odpowiedzialność.

Oferujemy

-stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowę o pracę (pełny etat),
-bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą),
-stabilne zatrudnienie, liczne świadczenia socjalne.,
-ruchomy czas pracy.

Warunki aplikowania

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji CV do dnia 31 lipca 2021 r.
na adres rekrutacja@zamek-krolewski.pl
z dopiskiem „SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH”

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami

Prosimy o dołączenie do dokumentów aplikacyjnych oświadczenia o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, wykraczających poza zakres wskazany w kodeksie pracy, dla potrzeb niezbędnych
do realizacji procesu rekrutacji prowadzonej przez Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum z siedzibą w Warszawie”

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, Plac Zamkowy 4, 00-277 Warszawa.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@zamek-krolewski.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) i przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeksu pracy , a w przypadku dobrowolnego podania szerszego zakresu danych osobowych niż wymagany przepisami kodeksu pracy, podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda). W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji, podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda).
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do zakończenia rekrutacji. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane do momentu odwołania zgody.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.