powrót
Stanowisko
Specjalista ds. promocji i wystaw
Umowa
etat
Miasto
Opole
Województwo
Opolskie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

21.07 05.08

Słowa kluczowe
  • Biblioteka
  • Edukacja
  • Muzeum
Opis stanowiska

Charakterystyka pracy na stanowisku Specjalista ds. promocji i wystaw
• przygotowywanie materiałów promujących Centrum i wystawy,
• organizowanie wystaw czasowych i eventów Centrum,
• oprowadzanie po wystawie stałej i wystawach czasowych Centrum,
• uczestniczenie w wydarzeniach organizowanych przez Centrum i aktywne promowanie Centrum w Polsce i zagranicą,
• współtworzenie koncepcji działania Centrum,
• inicjowanie form promocji Centrum,
• utrzymywanie kontaktów z mediami,
• współpraca z instytucjami w Polsce i zagranicą,
• nawiązywanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym na poziomie instytucji mniejszości, kultury i oświaty, stowarzyszeń oraz odbiorców indywidualnych.

Wymagania

Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe magisterskie,
• bardzo dobra znajomość języka niemieckiego i angielskiego,
• doświadczenie zawodowe w zakresie promocji i animacji kultury,
• posiadanie koncepcji promocji Centrum,
• znajomość różnych form promocji Centrum, w tym wykorzystania nowych technologii w promowaniu Centrum,
• znajomość źródeł pozyskiwania funduszy związanych z działalnością kulturalną,
• biegła obsługi komputera (pakiet MS Office) i swobodne korzystanie z Internetu,
• umiejętności organizacyjne, inicjatywa, umiejętności interpersonalne, zaangażowanie, sumienność,.

Wymagania dodatkowe:
• znajomość rynku muzealnego oraz szeroko pojętych aspektów kultury,
• wiedza na temat organizacji działań kulturalnych,
• znajomości cech usług Centrum oraz funkcjonowania i zadań Centrum,
• znajomość historii i środowiska mniejszości niemieckiej,
• gotowość podnoszenia kwalifikacji.

Oferujemy

Oferujemy:
- stabilne miejsce zatrudnienia w nowopowstającym zespole
- możliwość rozwoju
- realny wpływ na koncepcję działania placówki
- świadczenia w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Warunki aplikowania

Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny oraz CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
• kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
• kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
• inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
• oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska,
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).

Termin, do którego należy składać dokumenty:
• 19.07.2021 r.
Miejsce składania dokumentów:
• Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki
Ul. Piastowska 20
45-081 Opole
Dodatkowe informacje:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać na adres Biblioteki, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko – Specjalista ds. promocji i wystaw Centrum Dokumentacyjno-Wystawienniczego Niemców w Polsce”.
Aplikacje, które wpłyną do Biblioteki po terminie określonym na składanie ofert, nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 517 448 045.
Kandydat zakwalifikowany do naboru zostanie poinformowany telefonicznie lub mailowo o terminie przeprowadzenia dalszych rozmów kwalifikacyjnych.
Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą oraz własnoręcznie podpisane.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.