powrót
Stanowisko
Specjalista ds. programowych
Umowa
etat
Miasto
Łódź
Województwo
Łódzkie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

04.10 15.10

Słowa kluczowe
  • Administracja
  • Muzeum
Opis stanowiska

1) opracowywanie krótko- i długoterminowych strategii działań merytorycznych, planów oraz okresowych sprawozdań i raportów z prowadzonych działań;
2) przygotowywanie projektów programowych Muzeum pod kątem zewnętrznych źródeł finansowania: wnioski aplikacyjne, studia wykonalności;
3) pozyskiwanie środków na realizację projektów programowych Muzeum, finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, w tym ze środków unijnych;
4) prowadzenie monitoringu wykorzystania pozyskanych grantów i dotacji;
5) przygotowanie harmonogramów realizacji rzeczowych i finansowych oraz ich aktualizacja w ramach prowadzonej działalności edukacyjnej, wystawienniczej i wydawniczej;
6) koordynowanie realizacji projektów oraz sporządzanie raportów rozliczeniowych zgodnie z przyjętymi harmonogramami, preliminarzami kosztów, wytycznymi, zapisami umownymi oraz obowiązującymi przepisami;
7) udział w przygotowywaniu dokumentacji projektowej oraz jej aktualizacja, umów, a także, na potrzeby Muzeum oraz instytucji zewnętrznych, raportów, analiz, sprawozdań i innej dokumentacji dotyczącej pozyskanych środków oraz ich wykorzystania pod względem formalnym, finansowym i merytorycznym;
8) nadzór i koordynacja nad realizacją projektów programowych Muzeum;
9) na podstawie harmonogramów uzgadnianie terminów i zakresu poszczególnych ekspozycji w aspekcie technicznym i materiałowym oraz preliminarzy finansowych;
10) organizacja montażu i demontażu wystaw stałych, czasowych i objazdowych w ścisłej współpracy z Działem Administracyjno-Technicznym;
11) korespondencja w zakresie koordynacji wystaw stałych, czasowych i objazdowych z wyjątkiem kwerend i protokołów wypożyczeń;
12) współuczestniczenie w organizacji transportu obiektów muzealnych związanego z wystawami stałymi, czasowymi i objazdowymi;
13) opracowywanie umów z partnerami zewnętrznymi, dotyczących przejmowania lub wspólnego przygotowywania wystaw stałych, czasowych i objazdowych;

Wymagania

1. Wykształcenie wyższe;
2. Umiejętność pracy w zespole;
3. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera;
4. Umiejętność planowania zadań w ramach pracy rocznej i dłuższej;
5. Umiejętność pracy pod presją czasu i zadań;
6. Dokładność, zaangażowanie, rzetelność i terminowość w wykonywaniu obowiązków.

Oferujemy

Stabilne zatrudnienie na postawie umowy o pracę w instytucji kultury.

Warunki aplikowania

Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny;
• CV - opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko specjalista ds. programowych przez Muzeum Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi
ul. Ogrodowa 15 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U z 2019 poz. 1781).

Dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim i podpisane przez kandydata.

Dokumenty należy dostarczyć do dnia 15.10.2021 r. osobiście lub pocztą na adres: Muzeum Miasta Łodzi ul. Ogrodowa 15, 91-065 Łódź (decyduje data faktycznego wpływu do instytucji) lub na adres mailowy m.kowalczyk@muzeum-lodz.pl

Muzeum Miasta Łodzi skontaktuje się tylko z wybranymi kandydatami. Kandydaci zostaną powiadomieni o rozmowie kwalifikacyjnej telefonicznie lub mailowo.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.