powrót
Stanowisko
SPECJALISTA DS. PROGRAMOWO-ZARZĄDCZYCH
Umowa
etat
Wynagrodzenie

4600—5200 PLN brutto

Miasto
Olsztyn
Województwo
Warmińsko-mazurskie
Czas trwania oferty

11.01 30.01

Opis stanowiska

1. pełna obsługa kancelaryjno-sekretaryjna instytucji
2. udział w przygotowywaniu dokumentów strategicznych (plany programowe, raporty, regulaminy)
3. udział w budowaniu strategii programowych instytucji
4. udział w pracach zespołów merytorycznych opracowujących założenia działań
5. koordynacja programowa projektów i przygotowywanie projektów działań mających szansę na finansowanie ze źródeł pozabudżetowych (m.in. dotacje ministerialne)
6. wspieranie zespołu pod względem organizacyjnym i komunikacyjnym

Wymagania

1. wykształcenie o kierunkach humanistycznych lub pokrewnych
2. niekaralność, tj. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
4. znajomość:
- przepisów dotyczących funkcjonowania MOK oraz programowych dokumentów MOK,
- obsługi komputera w zakresie oprogramowania Microsoft Office

Oferujemy

1. umowę o pracę od dnia 1 marca 2022 r.
2. wynagrodzenie w wysokości 4600-5200 zł brutto

Warunki aplikowania

Dokumenty należy składać osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Specjalista ds. programowo-zarządczych - nabór” w sekretariacie MOK; przesyłać pocztą tradycyjną (uwaga: nie decyduje data stempla pocztowego), na adres: Miejski Ośrodek Kultury, 10-538 Olsztyn, ul. Dąbrowszczaków 3 lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@mok.olsztyn.pl do 30 stycznia 2022 r.
Dokumenty, które wpłyną po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.