powrót
Stanowisko
Specjalista ds. płac
Umowa
etat
Miasto
Gdańsk
Województwo
Pomorskie
Wykształcenie
średnie
Czas trwania oferty

10.09 20.09

Słowa kluczowe
  • Księgowość
Opis stanowiska

Zadania wykonywane na stanowisku:
• sporządzanie list płac w zakresie osobowego i bezosobowego funduszu płac oraz list zasiłkowych ZUS, świadczeń z ZFŚS i PPK ryczałtów samochodowych, kilometrówek wg obowiązujących przepisów,
• sporządzanie sprawozdań GUS , Deklaracji PIT 4, Pit 8A Pit 11 i pozostałych – zgodnie z obowiązującymi przepisami,
• naliczanie składek ZUS i sporządzanie deklaracji – zarówno w zakresie osobowego i bezosobowego funduszu płac,
• sporządzanie dokumentacji ZUS dla potrzeb pracowniczych oraz korespondencja z ZUS,
• weryfikowanie zbiorów danych i informacji przeksięgowanych automatycznie
z systemu „ Płace” do FK poleceniem księgowania listy na konta księgowe i ich uzgadnianie,
• comiesięczna analiza i uzgodnienie kont wynagrodzeń, podatków dochodowych od osób fizycznych, a także ubezpieczeń społecznych (ZUS) w systemie „Płace” oraz „FK”,
• analiza i kontrola komputerowych kartotek wynagrodzeń pracowniczych PFB oraz umów cywilno-prawnych,
• dokonywanie potrąceń z zaległości komorniczych z wynagrodzeń pracowniczych oraz korespondencja z tym związana.

Wymagania

Niezbędne wymagania formalne od kandydatów:
• wykształcenie minimum średnie, preferowane ekonomiczne,
• co najmniej trzy letnie doświadczenie na podobnym stanowisku,
• znajomość ustaw: o rachunkowości, podatku dochodowego od osób fizycznych, o systemie ubezpieczeń społecznych, o zakładowym systemie świadczeń socjalnych, finansach publicznych, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
Dodatkowe wymagania od kandydatów:
• biegła umiejętność obsługi komputera,
• umiejętność obsługi programów Symfonia: Kadry i płace, Finansowo- księgowy,
• umiejętności związane z doskonałą organizacją pracy, skuteczność komunikowania się, samodzielność, kreatywność, punktualność, dokładność, dyspozycyjność,
• wysoka kultura osobista,
• umiejętność radzenia sobie w warunkach stresujących, pod presją czasu,
• umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy

Zatrudnienie w instytucji kultury będącej wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną

Warunki aplikowania

Wymagane dokumenty:
• kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór kwestionariusza znajduje się na stronie internetowej BIP Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku),
• list motywacyjny,
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
• kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy oraz inne dokumenty poświadczające staż pracy,
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji. (oświadczenie znajduje się na stronie internetowej BIP Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku)
Termin złożenia dokumentów: do dnia 20 września 2021 roku

Dokumenty można złożyć: pocztą lub osobiście na adres Polska Filharmonia Bałtycka,
ul. Ołowianka 1, 80-751 Gdańsk
(decyduje data stempla pocztowego)
lub na adres e-mail: hr@filharmonia.gda.pl
Polska Filharmonia Bałtycka w Gdańsku zastrzega sobie możliwość kontaktu
tylko z wybranymi kandydatami.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.