powrót
Stanowisko
Specjalista ds. księgowości
Umowa
etat
Miasto
Łódź
Województwo
Łódzkie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

14.01 13.02

Słowa kluczowe
  • Administracja
  • Księgowość
  • Muzeum
Opis stanowiska

Warunki pracy:
• Rodzaj umowy – umowa o pracę;
• Wymiar – 1/1 etatu;
• Ilość wolnych miejsc pracy – 1;
• Miejsce wykonywania pracy – Łódź;
• Miejsce w strukturze organizacyjnej – Dział Finansowo-Księgowy;
• Termin składania ofert – do 13.02.2022 r.;
• Planowany termin rozpoczęcia pracy – marzec/kwiecień 2022 r. (termin może ulec zmianie w zależności od wyników naboru).

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
1. dekretowanie i księgowanie dokumentów zgodnie z obowiązującą polityką rachunkowości,
2. sporządzanie i terminowe składanie deklaracji i informacji VAT,
3. rozliczanie podróży służbowych,
4. uzgadnianie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia,
5. uzgadnianie ewidencji materiałów, towarów i wyposażenia,
6. współudział w sporządzaniu sprawozdań,
7. współudział w rozliczaniu dotacji celowych,
8. współudział w planowaniu budżetu.

Wymagania

Wymagania niezbędne:
1. wykształcenie wyższe kierunkowe (finanse i podatki, rachunkowość, ekonomia);
2. co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w pracy w prowadzeniu ksiąg rachunkowych;
3. umiejętność rozliczania podatku VAT;
4. znajomość oraz umiejętność stosowania i interpretowania aktów normatywnych takich jak: ustawa o rachunkowości, ustawa o finansach publicznych i ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych;
5. dobra znajomość obsługi komputerowych programów finansowo-księgowych;
6. biegła znajomość pracy na komputerze z wykorzystaniem programu MS Office,
w szczególności Excell;
7. samodzielność w działaniu oraz dobra organizacja pracy;
8. skrupulatność i sumienność, zaangażowanie w wykonywaną pracę;
9. korzystanie z pełni praw publicznych;
10. niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Kryteria dodatkowe:
1. mile widziane doświadczenie w pracy w instytucjach finansów publicznych.

Oferujemy

• zatrudnienie w prestiżowej instytucji kultury w oparciu o umowę o pracę;
• możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego;
• możliwość skorzystania ze świadczeń socjalnych;
• system wynagradzania pracowników sfery publicznej (dodatek stażowy, nagroda jubileuszowa);
• pracę w atrakcyjnej lokalizacji – Gmach Pałacu I. Poznańskiego w Łodzi;
• możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych.

Warunki aplikowania

Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny;
• CV - opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko specjalista ds. księgowości przez Muzeum Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi ul. Ogrodowa 15 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U z 2019 poz. 1781)."

Dokumenty należy dostarczyć do dnia 13.02.2022 r. osobiście lub pocztą na adres: Muzeum Miasta Łodzi ul. Ogrodowa 15, 91-065 Łódź (decyduje data faktycznego wpływu do instytucji) lub na adres mailowy m.kowalczyk@muzeum-lodz.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 42 2549013 lub 533431282 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

Kandydaci zostaną powiadomieni o rozmowie kwalifikacyjnej telefonicznie lub mailowo.

Procedura naboru:
Proces rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko będzie dwuetapowy.
1. Etap - polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych oraz dodatkowych na podstawie nadesłanych aplikacji.
2. Etap - rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami.

Uwaga!
1. Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.
2. Muzeum zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.
3. Muzeum zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
4. Muzeum zastrzega sobie prawo niewybrania żadnego z kandydatów.
5. Muzeum zastrzega sobie prawo zatrudnienia wybranego kandydata na innym niż podane w ogłoszeniu stanowisku, po spełnieniu odpowiednich wymagań kwalifikacyjnych wynikających z przepisów prawa

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.