powrót
Stanowisko
Specjalista ds. księgowości – cały etat
Umowa
etat
Wynagrodzenie

4000—5000 PLN brutto

Miasto
Warszawa
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
średnie / wyższe / zawodowe
Czas trwania oferty

30.09 15.10

Słowa kluczowe
  • Administracja
  • Księgowość
  • Teatr
Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
a. weryfikacja dokumentów finansowo-księgowych pod względem formalno-rachunkowym oraz rozliczeń podatkowych,
b. ewidencja księgowa dokumentów sprzedaży i zakupu oraz innych dokumentów charakterze kosztowym w tym rozliczeń międzyokresowych,
c. uzgadnianie sald ksiąg rachunkowych,
d. prowadzenie ewidencji na potrzeby rozliczeń podatku VAT,
e. przygotowywanie danych do zamknięcia kwartałów i roku finansowego,
f. optymalizacja procesów księgowych,
g. rozliczanie dotacji,
h. bieżące monitorowanie zmian w obowiązujących przepisach prawnych,
i. należyte gromadzenie, przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych,
j. przeprowadzanie rocznej inwentaryzacji majątku w trybie spisu z natury, w uzgodnieniu z Główną Księgową,
k. współudział w przygotowywaniu i opracowywaniu wewnętrznych procedur w zakresie księgowości.

Wymagania

Wymagania niezbędne:
a. ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości lub ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i
posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,
b. dobra znajomość obsługi pakietu MS Office, w szczególności programów Word oraz Excel,
c. znajomość programów Symfonia F-K, Handel, Środki trwałe,
d. bardzo dobra znajomość przepisów podatku od towarów i usług,
e. niekaralność.
Wymagania dodatkowe:
a. znajomość ustawy o rachunkowości,
b. znajomość przepisów z zakresu prawa podatkowego,
c. mile widziana znajomość gospodarki finansowej instytucji kultury, dyscypliny finansów publicznych,
d. odpowiedzialność, sumienność i rzetelność,
e. umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
f. bardzo dobra organizacja pracy, inicjatywa i zaangażowanie,
g. zdolność analitycznego myślenia i formułowania wniosków, umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów z obszaru księgowości.

Oferujemy

Oferujemy:
-stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w renomowanym, samorządowym teatrze,
-pakiet świadczeń z ZFŚS,
-możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych,

Warunki aplikowania

Sposób aplikacji:
1. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny (kandydat/kandydatka jest zobowiązany/-a do sporządzenia dokumentu w języku polskim);
b) CV (kandydat/kandydatka jest zobowiązany/-a do sporządzenia dokumentu w języku polskim);
2. Na dokumentach aplikacyjnych należy umieścić dopisek: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na ww. stanowisko przez Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Warszawie zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą o ochronie danych osobowych.
3. Aplikacje prosimy składać tylko w wersji elektronicznej na poniższy adres:
praca@teatrstudio.pl w terminie do dnia 15.10.2021 r. do godziny 15.00 z dopiskiem: Rekrutacja Księgowość.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami. Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie do dnia 15.10.2021 r. do godziny 15.00.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.