powrót
Stanowisko
Specjalista ds. komunikacji i wizerunku
Umowa
etat
Miasto
Opole
Województwo
Opolskie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

26.01 15.02

Słowa kluczowe
  • Marketing
  • Muzeum
Opis stanowiska

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku
- koordynowanie wszystkich prac związanych z promocją Muzeum,
- utrzymywanie kontaktów z mediami,
- przygotowywanie materiałów promujących Muzeum,
- współorganizowanie prezentacji wystaw czasowych w siedzibie Muzeum w Opolu,
- udział w organizacji spotkań z ludźmi kultury i nauki,
- współpraca z placówkami oświatowymi i kulturalnymi przy organizowaniu lekcji i prelekcji muzealnych oraz odczytów. Prowadzenie dokumentacji Muzeum w tym zakresie,
- organizowanie i koordynacja pracy wolontariuszy,
- organizowanie i prowadzenie obsługi zwiedzających Muzeum w Opolu,
- udział w organizacji działalności edukacyjnej i wystawienniczej Muzeum

Wymagania

1. Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe,
- znajomość języka obcego, preferowany j. angielski,
- co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe.

2. Wymagania dodatkowe:

- doświadczenie zawodowe w zakresie public relations, preferowane instytucje kultury,
- dobrze widziane wykształcenie z zakresu public relations, historii, wiedzy o kulturze, muzealnictwa, politologii,
- praktyczna umiejętność obsługi programów biurowych (pakiet MS Office),
- samodzielność, bardzo dobra organizacja pracy, inicjatywa i konsekwencja w działaniu, umiejętność komunikacji interpersonalnej i wysoka kultura osobista, rzetelność, samodzielność w podejmowaniu decyzji,
- gotowość podnoszenia kwalifikacji.

Oferujemy

- wynagrodzenie zasadnicze – 2 900 zł brutto,
- dodatek funkcyjny w wysokości 15% od wynagrodzenia zasadniczego,
- dodatek martyrologiczny w wysokości 20% od wynagrodzenia zasadniczego,
- wysługa lat,
- premia uznaniowa zgodnie z Zakładowym Regulaminem Wynagradzania.

Warunki aplikowania

Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny oraz CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- formularz dla osoby ubiegającej się o stanowisko związane z kontaktem z dziećmi,
- kserokopie świadectw pracy lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy, potwierdzające wymagane doświadczenie,
- kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
- kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
- referencje,
- inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji.

Dodatkowe informacje:
- Oferta pracy nadana w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze, uznawana jest za ofertę złożoną w terminie.
- W przypadku składania oferty za pośrednictwem ePUAP-u, dokumenty winny być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu wydanego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
- W przypadku składania oferty za pomocą poczty elektronicznej, wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydata i przesłane w formie skanów. Kandydat dopuszczony do udziału w naborze jest zobowiązany dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie rozmowy kwalifikacyjnej. Nie należy stosować w nazwach plików załączanych do wiadomości e-mail znaków, które mogą skutkować zablokowaniem załącznika.
- Dokumenty aplikacyjne złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
- Szczegółowe zasady naboru są udostępnione wszystkim uczestnikom naboru na stronie BIP w zakładce „Ogłoszenia”.
- Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77 453 78 72 lub na stronie BIP Muzeum http://cmjw.biuletyn.info.pl/303/14/oferta-pracy-specjalista-ds-komunikacji-i-wizerunku.html

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.