powrót
Stanowisko
Specjalista ds. gromadzenia i opracowania zbiorów
Umowa
etat
Miasto
Opole
Województwo
Opolskie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

21.07 05.08

Słowa kluczowe
  • Biblioteka
  • Muzeum
Opis stanowiska

Charakterystyka pracy na stanowisku Specjalista ds. gromadzenia i opracowania zbiorów
• gromadzenie i opracowanie czasopism i innych zasobów medialnych mniejszości niemieckiej i o mniejszości niemieckiej na wszystkich nośnikach ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,
• tworzenie ewidencji zasobów,
• przeprowadzanie kwerendy zasobów krajów oraz zagranicznych,
• prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej dotyczącej zagadnień związanych z mniejszością niemiecką,
• udostępnianie, upowszechnianie, konserwacja i ochrona zbiorów na wszystkich dostępnych nośnikach,
• popularyzowanie zbiorów, upowszechnianie informacji o zbiorach, popularyzowanie wiedzy o mniejszości niemieckiej, promowanie Centrum, jego zbiorów i form działalności (opracowywanie druków reklamowych i informacyjnych),
• współtworzenie koncepcji działania Centrum,
• oprowadzanie po wystawie stałej i wystawach czasowych Centrum,
• współpraca z instytucjami w Polsce i zagranicą.

Wymagania

Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe magisterskie,
• bardzo dobra znajomość języka niemieckiego,
• doświadczenie zawodowe w zakresie gromadzenia i opracowania zbiorów, prowadzenia kwerend,
• posiadanie koncepcji działań informacyjno-bibliograficznych Centrum,
• znajomość form gromadzenia i opracowania czasopism i innych zasobów medialnych na wszystkich nośnikach ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu, udostępniania , upowszechniania, konserwacji i ochrony zbiorów na wszystkich dostępnych nośnikach,
• znajomość źródeł pozyskiwania funduszy związanych z działalnością informacyjno-bibliograficzną,
• biegła obsługi komputera (pakiet MS Office) i swobodne korzystanie z Internetu,
• umiejętności organizacyjne, inicjatywa, umiejętności interpersonalne, zaangażowanie, sumienność,

Wymagania dodatkowe:
• znajomości cech usług Centrum oraz funkcjonowania i zadań Centrum,
• znajomość historii i środowiska mniejszości niemieckiej,
• gotowość podnoszenia kwalifikacji.

Oferujemy

Oferujemy:
- stabilne miejsce zatrudnienia w nowopowstającym zespole
- możliwość rozwoju
- realny wpływ na koncepcję działania placówki
- świadczenia w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Warunki aplikowania

Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny oraz CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
• kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
• kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
• inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
• oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska,
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).

Termin, do którego należy składać dokumenty:
• 19.07.2021 r.
Miejsce składania dokumentów:
• Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki
Ul. Piastowska 20
45-081 Opole
Dodatkowe informacje:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać na adres Biblioteki, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko – Specjalista ds. gromadzenia i opracowania zbiorów Centrum Dokumentacyjno-Wystawienniczego Niemców w Polsce”.
Aplikacje, które wpłyną do Biblioteki po terminie określonym na składanie ofert, nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 517 448 045.
Kandydat zakwalifikowany do naboru zostanie poinformowany telefonicznie lub mailowo o terminie przeprowadzenia dalszych rozmów kwalifikacyjnych.
Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą oraz własnoręcznie podpisane

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.