powrót
Stanowisko
Specjalista ds. finansowych
Umowa
etat
Wynagrodzenie

3300—4000 PLN brutto

Miasto
Łódź
Województwo
Łódzkie
Wykształcenie
średnie
Czas trwania oferty

07.06 18.06

Słowa kluczowe
  • Administracja
  • Księgowość
  • Muzeum
Opis stanowiska

1. Dekretacja i księgowanie dokumentów.
2. Sporządzanie odpowiednich naliczeń i uzgodnień w zakresie podatku VAT.
3. Sporządzanie rozliczeń miesięcznych i rocznych podatku VAT oraz generowanie odpowiednich informacji skarbowych w tym zakresie.
4. Wystawianie faktur sprzedaży.
5. Uzgadnianie ewidencji księgowej z księgami inwentarzowymi.
6. Udział w sporządzaniu sprawozdań budżetowych, zgodnie z powierzonym zakresem obowiązków.
7. Udział w rozliczaniu dotacji celowych.
8. Udział w planowaniu i kontroli wykorzystania budżetu.
9. Inne zadania o ogólnym charakterze.

Wymagania

Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie wyższe kierunkowe (finanse i podatki, rachunkowość, ekonomia).
2. Co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu ksiąg rachunkowych.
3. Bardzo dobra znajomość oraz umiejętność praktycznego zastosowania aktualnych przepisów ustawy o rachunkowości, ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wydanych na jej podstawie.
4. Praktyczna znajomość pakietu MS Office, w szczególności MS Excel.
5. Gotowość do uczenia się i aktualizacji wiedzy.
6. Bardzo dobra organizacja pracy, systematyczność, sumienność, samodzielność i odpowiedzialność.
7. Umiejętność rozliczania podatku VAT.

Kryteria dodatkowe:
1. Doświadczenie w pracy w instytucjach sfery finansów publicznych.

Oferujemy

• zatrudnienie w prestiżowej instytucji kultury w oparciu o umowę o pracę;
• możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego;
• możliwość skorzystania ze świadczeń socjalnych;
• system wynagradzania pracowników sfery publicznej (dodatek stażowy, nagroda jubileuszowa);
• pracę w atrakcyjnej lokalizacji – Gmach Pałacu I. Poznańskiego w Łodzi;
• możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych.

Warunki aplikowania

Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny;
• CV - opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko specjalista ds. finansowych przez Muzeum Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi ul. Ogrodowa 15 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U z 2019 poz. 1781)."

Dokumenty należy dostarczyć do dnia 18.06.2021 r. osobiście lub pocztą na adres: Muzeum Miasta Łodzi ul. Ogrodowa 15, 91-065 Łódź (decyduje data faktycznego wpływu do instytucji) lub na adres mailowy e.jakuta@muzeum-lodz.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 42 2549013 lub 533431282 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

Kandydaci zostaną powiadomieni o rozmowie kwalifikacyjnej telefonicznie lub mailowo.

Procedura naboru:
Proces rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko będzie dwuetapowy.
1. Etap - polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych oraz dodatkowych na podstawie nadesłanych aplikacji.
2. Etap - rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami.

Uwaga!
1. Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.
2. Muzeum zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.
3. Muzeum zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
4. Muzeum zastrzega sobie prawo niewybrania żadnego z kandydatów.
5. Muzeum zastrzega sobie prawo zatrudnienia wybranego kandydata na innym niż podane w ogłoszeniu stanowisku, po spełnieniu odpowiednich wymagań kwalifikacyjnych wynikających z przepisów prawa

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.