powrót
Stanowisko
Specjalista ds. edukacji
Umowa
etat
Miasto
Opole
Województwo
Opolskie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

21.07 05.08

Słowa kluczowe
  • Biblioteka
  • Edukacja
  • Muzeum
  • Zarządzanie projektem
Opis stanowiska

Charakterystyka pracy na stanowisku Specjalista ds. edukacji
• przygotowywanie oferty i materiałów edukacyjnych Centrum,
• organizacja działań edukacyjno-kulturalnych Centrum,
• aktywne promowanie oferty Centrum w placówkach i ośrodkach edukacyjnych,
• współtworzenie koncepcji działania Centrum,
• inicjowanie nowych form działania,
• utrzymywanie kontaktów z placówkami i ośrodkami edukacyjnymi,
• współpraca z organizacjami mniejszości niemieckiej i innych mniejszości, instytucjami kultury w kraju i zagranicą,
• oprowadzanie po wystawie stałej i wystawach czasowych Centrum

Wymagania

Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe magisterskie,
• bardzo dobra znajomość języka niemieckiego,
• doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi i młodzieżą,
• posiadanie koncepcji oferty edukacyjnej Centrum,
• znajomość różnych form w pracy z dziećmi i młodzieżą, w tym wykorzystania nowych technologii,
• znajomość źródeł pozyskiwania funduszy związanych z działalnością kulturalną/edukacyjną,
• biegła obsługi komputera (pakiet MS Office) i swobodne korzystanie z Internetu,
• umiejętności organizacyjne, inicjatywa, umiejętności interpersonalne, zaangażowanie, sumienność.

Wymagania dodatkowe:
• znajomość charakterystyki Centrum, jego funkcjonowania i zadań,
• znajomość historii i środowiska mniejszości niemieckiej,
• wiedza na temat organizacji działań kulturalnych i edukacyjnych,
• gotowość podnoszenia kwalifikacji.

Oferujemy

Oferujemy:
- stabilne miejsce zatrudnienia w nowopowstającym zespole
- możliwość rozwoju
- realny wpływ na koncepcję działania placówki
- świadczenia w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Warunki aplikowania

Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny oraz CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
• kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
• kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
• inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
• oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska,
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).

Termin, do którego należy składać dokumenty:
• 19.07.2021 r.
Miejsce składania dokumentów:
• Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki
Ul. Piastowska 20
45-081 Opole
Dodatkowe informacje:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać na adres Biblioteki, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko – Specjalista ds. edukacji Centrum Dokumentacyjno-Wystawienniczego Niemców w Polsce”.
Aplikacje, które wpłyną do Biblioteki po terminie określonym na składanie ofert, nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 517 448 045.
Kandydat zakwalifikowany do naboru zostanie poinformowany telefonicznie lub mailowo o terminie przeprowadzenia dalszych rozmów kwalifikacyjnych.
Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą oraz własnoręcznie podpisane.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.