powrót
Stanowisko
Pracownik merytoryczny w muzeum
Umowa
etat
Miasto
Słupsk
Województwo
Pomorskie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

18.11 06.12

Słowa kluczowe
  • Muzeum
  • Sztuka
Opis stanowiska

Kandydat w zależności od kwalifikacji i stażu pracy zostanie zatrudniony na jednym z wymienionych stanowisk: asystent muzealny, adiunkt muzealny, kustosz, starszy kustosz, kustosz dyplomowany.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) Zadania główne
- gromadzenie muzealiów (dzieł sztuki, wyrobów rzemiosła artystycznego, przemysłu
artystycznego oraz zabytków historycznych), w tym poszukiwanie sponsorów i darczyńców oraz opieka nad zbiorami
- opracowywanie zbiorów zgodnie z wymogami obowiązującymi w muzealnictwie
- przygotowywanie wystaw czasowych i stałych organizowanych lub współorganizowanych przez MPŚ
- opracowywanie publikacji naukowych, popularno-naukowych i popularyzatorskich związanych ze zbiorami gromadzonymi w dziale
- prowadzenie teczek z korespondencją oraz teczek wystaw i imprez, zgodnie z wymogami obowiązującymi w MPŚ
- przygotowywanie wniosków o granty na działalność merytoryczną
2) Zadania pomocnicze
- pełnienie dyżurów merytorycznych z obowiązkiem oprowadzania wycieczek po wystawach muzealnych,
- przygotowanie i prowadzenie lekcji muzealnych i wykładów z historii sztuki
- współpraca z działami merytorycznymi w przygotowywaniu programów edukacyjnych.
3) Zadania okresowe:
- udział w pracach komisji inwentaryzacyjnych
- udział w wydarzeniach muzealnych, konferencjach, szkoleniach

Wymagania

1. Wymagania niezbędne:
Wykształcenie wyższe magisterskie – historia sztuki, muzealnictwo, ochrona dóbr kultury
2. Wymagania dodatkowe
- dobra znajomość języka obcego w mowie i w piśmie
- znajomość działań merytorycznych Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku
- wysoka kultura osobista
- dyspozycyjność
- umiejętność pracy w zespole
- umiejętność komunikacji interpersonalnej
- umiejętność obsługi programów komputerowych

Oferujemy

Informacje pod numerem tel. 59 842 40 81

Warunki aplikowania

4. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny oraz CV,
b) kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie wg obowiązującego wzoru,
c) kserokopie świadectw pracy z roku kalendarzowego, w którym kandydat ubiega się o zatrudnienie, fakultatywnie świadectwa pracy z poprzednich lat,
d) oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,
e) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie, (fakultatywnie – suplement do dyplomu/dyplomów, temat pracy magisterskiej, licencjackiej, tematy prac seminaryjnych), fakultatywnie pozostałe dyplomy i świadectwa,
f) fakultatywnie kursy, szkolenia i inne zaświadczenia,
g) fakultatywnie referencje,
h) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesyłać w terminie do dnia 6 grudnia 2021 r godz. 15:30. pod adresem Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, 76 – 200 Słupsk, ul. Dominikańska 5-9 w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko pracownika merytorycznego w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku” lub skany wymaganych dokumentów na
adres e-mail: sekretariat@muzeum.slupsk.pl z w/w dopiskiem w temacie wiadomości.

Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku przy ul. Dominikańskiej 5-9 oraz na stronie www.muzeum.slupsk.pl (BIP). Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (59) 842 40 81/82.

Ogłoszenie zamieszczone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, przy ul. Dominikańskiej 5-9 oraz na stronie internetowej www.muzeum.slupsk. w Biuletynie Informacji Publicznej.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.