powrót
Stanowisko
PRACOWNIK MERYTORYCZNY DZIAŁU ATYSTYCZNEGO
Umowa
etat
Miasto
Lubaczów
Województwo
Podkarpackie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

06.09 20.09

Słowa kluczowe
  • Muzeum
Opis stanowiska

gromadzenie, przechowywanie, inwentaryzowanie i naukowe opracowywanie
zbiorów z zakresu sztuki i rzemiosła artystycznego;
 prowadzenie podstawowej dokumentacji Działu (księgi inwentarzowej, kart
ewidencyjnych, dokumentacji fotograficznej);
 prowadzenie nadzoru nad magazynowaniem zbiorów artystycznych;
 nadzorowanie stanu i bezpieczeństwa stałych i czasowych wystaw artystycznych;
 sprawowanie nadzoru merytorycznego nad zabytkowym wyposażeniem oddziałów
Muzeum: Zespołu Cerkiewnego w Radrużu i Zespołu Cerkiewnego w Nowym
Bruśnie;
 uzupełnianie zbiorów w drodze zakupów, darowizn oraz przekazów;
 współpraca z artystami profesjonalnymi i konserwatorami dzieł sztuki;
 prowadzenie badań naukowych oraz popularyzacja zbiorów i wyników badań poprzez
organizację wystaw, odczytów, lekcji muzealnych oraz przygotowywanie publikacji
naukowych, popularnonaukowych i informacyjnych;
 przygotowywanie kwerend w zbiorach artystycznych;
 prowadzenie konsultacji z zakresu merytorycznego Działu Artystycznego;
 współpraca z Działem Edukacji w przygotowaniu i prowadzeniu zajęć edukacyjnych
oraz w działaniach promujących Muzeum;
 udostępnianie wystaw stałych i czasowych i oprowadzanie po wystawach stałych
i czasowych Muzeum (w szczególności po wystawach związanych z funkcjonowaniem
działu).

Wymagania

Niezbędne wymagania wobec kandydatki/ kandydata:
 wykształcenie wyższe na kierunku historia sztuki lub pokrewnym;
 zaangażowanie, dokładność, sumienność;
 umiejętność pracy z muzealiami i obiektami zabytkowymi, odpowiedzialność za
powierzone zbiory;
 wysoka kultura osobista;
 umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów, komunikatywność;
 dobra znajomość pakietu MS Office;
 umiejętność realizowania kilku zadań jednocześnie;
 samodzielność i dokładność w realizowaniu powierzonych zadań.
Mile widziane:
 znajomość historii Lubaczowa, ziemi lubaczowskiej oraz dawnych Kresów
Południowo-Wschodnich Rzeczypospolitej oraz kultury materialnej powstałej na tym
obszarze (m.in. architektura, sztuka, rzemiosło artystyczne, kultura ludowa);
 teoretyczna i praktyczna wiedza z zakresu historii sztuki i zarządzania dziedzictwem
kulturowym;
 doświadczenie w pracy w placówkach muzealnych na stanowisku związanym z opieką
i zarządzaniem zbiorami o charakterze artystycznym;
 ukończone studia podyplomowe lub studia wyższe na kierunku muzealnictwo;
 znajomość języka angielskiego i/lub innego języka obcego na poziomie co najmniej
komunikatywnym.

Oferujemy

stabilne zatrudnienie;
 przyjazną i kreatywną pracę w doświadczonym zespole;
 możliwość obcowania z dziełami architektury i sztuki klasy światowej;
 praca w systemie równoważnym;
 możliwość stałego rozwoju;
 realizacja własnych pasji i zainteresowań.

Warunki aplikowania

Wymagane dokumenty:
 list motywacyjny;
 życiorys zawodowy (CV), zawierający co najmniej następujące dane: imię i nazwisko,
data urodzenia, obywatelstwo, dane kontaktowe, wykształcenie (ze wskazaniem
uzyskanych stopni i tytułów naukowych oraz uczelni, które je przyznały), informacje o
doświadczeniu zawodowym, uprawnieniach i dodatkowych umiejętnościach;
 kwestionariusz osobowy (zał. nr 1);
 klauzula informacyjna, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO, o przetwarzaniu
danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb obecnej oraz przyszłych
rekrutacji (zał. nr 2);
 klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych i informacja o prawie cofnięcia
zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na przetwarzanie danych osobowych
zawartych w ofercie dla potrzeb obecnej oraz przyszłych rekrutacji (zał. nr 3);
 dodatkowo można dołączyć kopie świadectw (dyplomów) dokumentujących
kwalifikacje i wykształcenie oraz innych dokumentów pokazujących odbyte kursy
i szkolenia.
Miejsce i termin składania ofert:
Komplet dokumentów należy złożyć do poniedziałku, 20 września 2021 r., do godz.
15:30:
 w formie elektronicznej na adres: malgorzata.gudz@muzeumkresow.eu, wpisując
w tytule wiadomości „Rekrutacja do Działu Artystycznego”;
 osobiście lub listownie w sekretariacie Muzeum Kresów w Lubaczowie (ul. Jana III
Sobieskiego 4, 37-600 Lubaczów), przy czym – UWAGA! – decyduje data przyjęcia w
sekretariacie Muzeum.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.