powrót
Stanowisko
PRACOWNIK GOSPODARCZY
Umowa
etat
Miasto
Kraków
Województwo
Małopolskie
Czas trwania oferty

22.12 15.01

Słowa kluczowe
  • Obsługa techniczna
Opis stanowiska

• dokonywanie codziennego przeglądu stanu technicznego budynku FORT BOREK
• dokonywanie konserwacji oraz nieskomplikowanych napraw sprzętu, drobnych napraw ślusarskich, wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych i stolarskich
• obsługa urządzeń i instalacji: co, p.poż
• pomoc w przygotowaniu sal na próby, wystawy, zajęcia i imprezy,
• otwieranie i zamykanie budynku FORT BOREK zgodnie z ustalonymi godzinami,
• wykonywanie prac porządkowych w budynku i wokół budynku

Wymagania

• umiejętność prac porządkowych w obiekcie i przylegającej posesji
• uprawnienia SEP do 1 kV;
• praktyczne umiejętności dokonywana drobnych napraw – umiejętności tzw. „złotej rączki”;
• znajomość obsługi instalacji c.o.;ppoż;

Oferujemy

• rodzaj umowy − umowa o pracę
• wymiar czasu pracy – 1 etat
• miejsce pracy – FORT BOREK
• system pracy – równoważne normy czasu pracy
• dyspozycyjność – praca w niektóre weekendy

Warunki aplikowania

- życiorys (CV)
- list motywacyjny
- własne oświadczenie o niekaralności pod rygorem odpowiedzialności z par. 1 art. 233 Kodeksu Karnego (Dz. U. z 1997 nr 88 poz. 553 z późn. zm.)
- oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Centrum Kultury Podgórza, ul. Sokolska 13, Kraków, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).
- Klauzula Rodo: http://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/222165/karta
- Dane osobowe podane w dokumentach aplikacyjnych, a wykraczające poza zakres danych ujętych w art. 22 (1) kodeksu pracy kandydat zamieszcza dobrowolnie i na własną odpowiedzialność, upoważniając jednocześnie Administratora Danych osobowych do ich przetwarzania w celach rekrutacyjnych
Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.01.2022 r.
- Do godz.15.00 w siedzibie Centrum Kultury Podgórza w Krakowie, ul. Sokolska 13 (w sekretariacie) w zamkniętej kopercie s dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko: Pracownik gospodarczy”
- lub drogą elektroniczną na adres: dzial.personalny@ckpodgorza.pl
O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.
Centrum Kultury Podgórza zastrzega sobie prawo do zamknięcia procesu rekrutacji w dowolnym czasie, jak również nie wybrania żadnego kandydata.
Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia procesu rekrutacji i nie dłużej niż przez okres trzech miesięcy od zakończenia rekrutacji, następnie ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.