powrót
Stanowisko
Pracownik do Zespołu ds. Finansowych
Umowa
etat
Miasto
Warszawa
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

05.10 31.10

Słowa kluczowe
  • Księgowość
Opis stanowiska

Zakres zadań na stanowisku:
• Rozliczanie umów zlecenie i dzieło;
• Przygotowywanie przelewów bankowych i księgowanie wyciągów
bankowych.
• Ewidencja, rozliczanie oraz prowadzenie wszelkich spraw związanych
z nabyciem środków trwałych oraz WNiP.
• Rozliczanie zakupów inwestycyjnych - sporządzanie harmonogramu
wydatków, kontrola jego realizacji oraz zgłaszanie zapotrzebowania na
środki finansowe.
• Kontrola dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym.
• Dekretowanie i księgowanie dokumentów.
• Prowadzenie ewidencji księgowych i uzgadnianie ich z kontami księgi
głównej.
• Przygotowywanie sprawozdań i raportów, m. in. do GUS, MKDNiS.
• Realizacja zadań zapewniających zachowanie zgodności
zaangażowania i wydatkowania środków z limitami określonymi w
planach finansowych jednostki.
• Realizacja innych zadań wynikających z bieżących potrzeb.

Wymagania

Wymagania niezbędne:
• Wykształcenie wyższe - ekonomia / finanse / rachunkowość.
• Doświadczenie zawodowe: 5 lat w tym co najmniej roczna praktyka w
księgowości w sektorze finansów publicznych.
• Bardzo dobra znajomość zasad księgowości oraz przepisów ustawy o
rachunkowości.
• Znajomość programów finansowo - księgowych.
• Bardzo dobra umiejętność korzystania z pakietu MS Office m.in. Word,
Excel, Outlook.
Wymagania dodatkowe:
• Doświadczenie w organizacji pracy nad budżetem zadaniowym,
controllingiem, procedurą kontroli zarządczej.
• Doskonałe umiejętności organizacyjne oraz myślenie strategiczne.
• Mile widziana znajomość obsługi programu Comarch Optima.
• Mile widziana znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie.
• Posiadanie umiejętności do przygotowywania danych statystycznych,
tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i
przewidywane założenia.
• Współudział w opracowywaniu materiałów planistycznych do projektu
ustawy budżetowej na dany rok budżetowy.
• Znajomość przepisów szczególnych dotyczących zagadnień
rachunkowości instytucji kultury, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej, ustawy o finansach publicznych, o
odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
ustawy prawo zamówień publicznych, rozporządzenia w sprawie
szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu
państwa, ustawy o ochronie danych osobowych.
• Komunikatywność, sumienność, umiejętność pracy na samodzielnym
stanowisku, a także w zespole, odpowiedzialność, terminowość i
dokładność w realizacji powierzonych zadań, dyspozycyjność.

Oferujemy

Umowa o pracę

Warunki aplikowania

Wymagane dokumenty:
CV i list motywacyjny wraz z podpisanymi oświadczeniami o:
1)niekaralności za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi
gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz
samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów, za
umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za
przestępstwo skarbowe,
2) posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych
-w przypadku zaproszenia kandydata na rozmowę kwalifikacyjną jest on zobowiązany dostarczyć do wglądu dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, w tym świadectwa i dyplomy potwierdzające wymagane wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje (kserokopie) oraz dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy (kserokopie).
Aplikacje prosimy przesłać na adres e-mail: rekrutacja@nid.pl podając w tytule maila „rekrutacja ZESPÓŁ ds. FINANSOWYCH”.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Narodowy Instytut Dziedzictwa moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j.) i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.
Administratorem danych jest Narodowy Instytut Dziedzictwa z siedzibą w Warszawie przy ul. Kopernika 36/40. Dane zbierane są dla potrzeb powyższej rekrutacji. Mają Państwo prawo do wglądu w treść swoich danych, ich usuwania oraz poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 6 miesięcy
Oferty dostarczone po upływie podanego powyżej terminu lub bez kompletu dokumentów nie będą rozpatrywane. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.