powrót
Stanowisko
Organizator
Umowa
etat
Miasto
Kraków
Województwo
Małopolskie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

11.10 27.10

Słowa kluczowe
  • Edukacja
Opis stanowiska

• prowadzenie promocji Ośrodka Kultury Ruczaj, w tym, a) prowadzenie promocji w internecie: wysyłanie newsletterów z ofertą Ośrodka Kultury, aktualizacja strony internetowej, bieżąca aktywność w mediach społecznościowych, b) organizowanie promocji tradycyjnej (afisze, zaproszenia, sms-y, mejle), c) promocja wydarzeń i działalności u interesariuszy Ośrodka Kultury Ruczaj
• organizowanie zajęć i wydarzeń kulturalnych
• opracowywanie i realizacja zaakceptowanych własnych propozycji programowych
• opracowywanie wspólnie z kierownikiem miesięcznych planów pracy oraz odpowiadanie za ich realizację pod względem dydaktycznym, merytorycznym i wychowawczym
• współpraca przy opracowywaniu oferty zajęć i ich organizacji
• współpraca ze szkołami i instytucjami kulturalnymi oraz instytucjami pozarządowymi
• prowadzenie dokumentacji i sporządzanie raportów i sprawozdań
• przyjmowanie zapisów oraz opłat od uczestników zajęć – obsługa systemu zarządzania zajęciami, kasy fiskalnej, terminala płatniczego zgodnie z obowiązującymi wewnętrznymi regulacjami
• pozyskiwanie funduszy na wydarzenia kulturalne
• inne czynności zlecone przez przełożonego mieszczące się w charakterze pracy.

Wymagania

1. Wymagania formalne
• wykształcenie wyższe związane z kulturą, mediami społecznościowymi lub pokrewne
• dyspozycyjność – praca w godzinach popołudniowych i weekendy
• kwalifikacje, związane z promocją i organizacją wydarzeń w instytucji kultury
• umiejętność zarządzania projektem
• mile widziane:
doświadczenie w obsłudze kas fiskalnych i platform sprzedażowych ukończony kurs wychowawców kolonii,
znajomość zagadnień związanych z ofertą edukacyjną jednostek Centrum Kultury Podgórza, znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.
2. Wymagania dodatkowe
1. umiejętność organizowania i prowadzenia imprez kulturalnych
2. predyspozycje i kompetencje w organizacji zajęć animacyjnych dla dzieci
3. umiejętność pozyskiwania funduszy na wydarzenia kulturalne
4. kreatywność, zaangażowanie, punktualność, otwartość
5. bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz umiejętność pracy w zespole
6. umiejętność reprezentowania placówki w kontaktach z interesantami
7. wysoki poziom kultury osobistej, odporność na stres
8. dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych
9. ogólna wiedza o realizowanych zadaniach i strukturze Centrum Kultury Podgórza
3. Wymagane dokumenty
- życiorys (CV)
- list motywacyjny
- własne oświadczenie o niekaralności pod rygorem odpowiedzialności z par. 1 art. 233 Kodeksu Karnego (Dz. U. z 1997 nr 88 poz. 553 z późn. zm.)
- oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Centrum Kultury Podgórza, ul. Sokolska 13, Kraków, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).
- Klauzula Rodo: http://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/222165/karta

Oferujemy

• rodzaj umowy − umowa o pracę
• wymiar czasu pracy – 1 etat
• miejsce pracy – Ośrodek Ruczaj

Warunki aplikowania

Wymagane dokumenty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.10.2021 r.
- drogą elektroniczną na adres: dzial.personalny@ckpodgorza.pl
O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.
Centrum Kultury Podgórza zastrzega sobie prawo do zamknięcia procesu rekrutacji w dowolnym czasie, jak również nie wybrania żadnego kandydata.
Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia procesu rekrutacji i nie dłużej niż przez okres trzech miesięcy od zakończenia rekrutacji, następnie ulegną komisyjnemu zniszczeniu.
- Dane osobowe podane w dokumentach aplikacyjnych, a wykraczające poza zakres danych ujętych w art. 22 (1) kodeksu pracy kandydat zamieszcza dobrowolnie i na własną odpowiedzialność, upoważniając jednocześnie Administratora Danych osobowych do ich przetwarzania w celach rekrutacyjnych

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.