powrót
Stanowisko
od podinspektora do głównego specjalisty
Umowa
etat
Wynagrodzenie

3010—7000 PLN brutto

Miasto
Gdańsk
Województwo
Pomorskie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

04.01 18.01

Słowa kluczowe
  • Administracja
Opis stanowiska

Zakres stanowiska pracy:

 prowadzenie spraw ekonomicznych w dziedzinie kultury,
 realizowanie całości spraw ekonomicznych dla instytucji kultury prowadzonych i współprowadzonych przez Województwo Pomorskie, w tym: planowanie i nadzór nad realizacją budżetu w dziedzinie kultury oraz budżetów instytucji kultury,
 weryfikacja i analiza poprawności sporządzanych przez instytucje kultury planów i sprawozdań finansowych,
 sporządzanie i rozliczanie umów z jednostkami samorządu terytorialnego z zakresu kultury,
 sporządzanie okresowych analiz ekonomicznych,
 sporządzanie sprawozdań finansowych z realizacji budżetu.

Wymagania

Wymagania niezbędne:
- wykształcenie wyższe z dziedziny nauk społecznych (ekonomia i finanse, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości , nauki prawne),
- min. 1 rok stażu pracy w jednostce/jednostkach sektora finansów publicznych i/lub w instytucji/instytucjach finansowych,
- znajomość regulacji prawnych w obszarze finansów publicznych i rachunkowości, w szczególności ustaw: o finansach publicznych, rachunkowości, organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
- znajomość ustawy o samorządzie województwa,
- umiejętność: logicznego i analitycznego myślenia; formułowania i prezentowania wniosków; analizowania dokumentacji finansowej; wyszukiwania oraz analizy danych zawartych w rejestrach, zasobach publicznych oraz danych statystycznych; planowania i organizowania pracy własnej pracy w zespole oraz agregacji obowiązków i przechodzenia z jednego zadania na drugie,
- samodzielność; elastyczność i gotowość do podejmowania różnych zadań oraz znajomość ogólnych zasad poprawnego formułowania tekstów urzędowych pod względem merytorycznym i kultury komunikacji językowej,
- dobra znajomość obsługi komputera – MS Office (Word, Excel, Power Point itp.),
- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- obywatelstwo polskie, nieposzlakowana opinia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Oferujemy

- wymiar czasu pracy: pełny etat,
- praca: od poniedziałku do piątku,
- rozpoczęcie pracy I kwartał 2022r.

Warunki aplikowania

Osoby zainteresowane (mile widziane osoby z niepełnosprawnościami) prosimy o składanie ofert osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Organizacji 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27, z dopiskiem: „Oferta Pracy nr 1/22” w terminie do dnia 18 stycznia 2022 r. do godz. 15:45. Oferty mogą też być składane drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) znajdującej się na platformie ePUAP (https://epuap.gov.pl/) – dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub wysłane za pomocą profilu zaufanego.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.