powrót
Stanowisko
Muzeum Sztuki w Łodzi ogłasza nabór na stanowisko: pracownik merytoryczny w Dziale Zbiorów Sztuki Nowoczesnej
Umowa
etat
Miasto
ŁÓDŹ
Województwo
Łódzkie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

11.06 20.07

Słowa kluczowe
  • Muzeum
  • Sztuka
Opis stanowiska

• Katalogowanie i naukowe opracowywanie muzealiów w formie papierowej i elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
• Prowadzenie korespondencji dotyczącej muzealiów i spraw działowych oraz jej prawidłowa archiwizacja w uzgodnieniu z kierownikiem Działu.
• Zbieranie i kompletowanie materiałów naukowych (dokumentacyjnych, bibliograficznych) dotyczących artystów i dzieł wchodzących w zakres zainteresowań Działu, które umożliwiałyby opracowanie i stałe uzupełnianie pełnego katalogu zbiorów, a także innych publikacji z zakresu sztuki XX i XXI wieku.
• Nadzór i koordynacja oraz konsultacja merytoryczna w realizacji kwerend w zbiorach działu.
• Przygotowywanie ekspertyz i konsultacji dotyczących dzieł sztuki nowoczesnej zamawianych przez inne instytucje lub organizatorów w muzeum.
• Nadzór merytoryczny oraz konsultacja merytoryczna związana z wypożyczeniami muzealiów i kopii ekspozycyjnych dzieł ze zbiorów sztuki nowoczesnej.
• Praca w charakterze kuriera towarzyszącego transportowi dzieł sztuki.
• Udostępnianie zbiorów sztuki nowoczesnej dla celów naukowych, oświatowych i wydawniczych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
• Opieka merytoryczna i prowadzenie korespondencji związanej z zakupami, darami i depozytami muzealiów do zbiorów sztuki nowoczesnej.
• Pozyskiwanie informacji (monitorowanie rynku sztuki, analiza ofert) dotyczących możliwości uzupełniania zbiorów muzealnych o dzieła sztuki XX i XXI wieku.
• Inicjowanie zakupów muzealiów do zbiorów sztuki nowoczesnej.
• Nadzór merytoryczny nad działaniami mającymi na celu zabezpieczenie i konserwację muzealiów oraz ich prawidłową ekspozycję we współpracy z Działem Konserwacji Zbiorów oraz Działem Głównego Inwentaryzatora.
• Inicjowanie i przygotowanie koncepcyjne oraz opracowanie merytoryczne badań naukowych, wystaw, publikacji i innych projektów tematycznie związanych z problematyką działu.
• Inne obowiązki w zakresie pracy Działu.

Wymagania

Wymagania obowiązkowe:
• Wykształcenie wyższe kierunkowe (historia sztuki lub pokrewne humanistyczne).
• Wiedza z zakresu sztuki XX i XXI wieku.
• Swobodne posługiwanie się językiem angielskiego w mowie i piśmie, w tym znajomość słownictwa specjalistycznego (historia sztuki).
• Umiejętność sprawnego pisania i redagowania dokumentów w języku polskim i angielskim.
• Doświadczenie w pracy inwentaryzacyjno-naukowej związanej z kolekcjami dzieł sztuki lub archiwami artystycznymi.
• Umiejętność stosowania i interpretowania aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów regulujących procedury postępowania przy realizacji zadań na zajmowanym stanowisku.
• Obsługa komputera (MS Office), umiejętność obsługi urządzeń biurowych.
• Etyka zawodowa i profesjonalizm w podejmowanych działaniach;
• Kreatywność, samodzielność oraz umiejętność pracy w zespole;
• Bardzo dobra organizacja pracy, terminowość, rzetelność i obowiązkowość;
• Lojalność i odpowiedzialność;
• Umiejętność pracy i szybkiego podejmowania decyzji w warunkach stresowych.

Dodatkowym atutem będą:
• Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w muzealnictwie.
• Doświadczenie w pisaniu tekstów o sztuce oraz opisów dzieł sztuki.
• Doświadczenie w organizacji wystaw i wydarzeń.
• Znajomość innych języków obcych poza językiem angielskim.
• Znajomość obsługi muzealnych systemów bazodanowych do inwentaryzacji zbiorów.

Oferujemy

Oferujemy:
• Forma zatrudnienia: pełen etat, umowa o pracę na okres próbny, w perspektywie umowa na czas określony lub nieokreślony;
• Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w prestiżowej instytucji kultury i sztuki;
• Współpracę z ambitnym zespołem profesjonalistów w prestiżowej instytucji muzealniczej;
• Możliwość pracy w ramach elastycznych godzin pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy (system czasu równoważnego).
• Wynagrodzenie zasadnicze brutto: 3000 - 4000 PLN (kwota wynagrodzenia zasadniczego ustalana indywidualnie po przeanalizowaniu osiągnięć zawodowych kandydata/kandydatki; wynagrodzenie miesięczne brutto może ponadto zawierać dodatki płacowe przewidziane przepisami wewnętrznymi instytucji; wysokość ewentualnych dodatków zależna jest od indywidualnych uprawnień kandydata/ kandydatki, np. dodatek stażowy)

Warunki aplikowania

Procedura naboru:
• Wymagane dokumenty:
c) List motywacyjny (kandydat jest zobowiązany do sporządzenia dokumentu w języku polskim);
d) Życiorys / Portfolio (kandydat jest zobowiązany do sporządzenia dokumentu w języku polskim);

• Aplikacje koniecznie prosimy przesyłać do dnia 20.07.2021, na email: kadry@msl.org.pl
• Procedura naboru odbywa się w dwóch etapach:
I Etap - polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych (obowiązkowych) oraz dodatkowych na podstawie nadesłanych aplikacji. Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci w ramach I etapu rekrutacji.
II Etap - ocena merytoryczna nadesłanych aplikacji oraz rozmowy kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami.

• Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.
• Na dokumentach aplikacyjnych należy umieścić dopisek: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji ww. stanowisko przez Muzeum Sztuki w Łodzi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą o ochronie danych osobowych.
• Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.
• Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
• Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.
• Aplikacje złożone w innej formie niż elektroniczna nie będą uwzględniane.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.