powrót
Stanowisko
Muzeum Sztuki w Łodzi ogłasza nabór na stanowisko pracownik Działu Konserwacji Zbiorów
Umowa
etat
Miasto
ŁÓDŹ
Województwo
Łódzkie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

11.06 10.07

Słowa kluczowe
  • Muzeum
  • Sztuka
Opis stanowiska

• Organizacja pracy przy przygotowaniu dzieł do digitalizacji (kontakt z działem dokumentacji zbiorów i z magazynierami poszczególnych działów sztuki oraz kierowcami w przypadku transportów z innych fili muzeum etc.);
• Pomoc w przenoszeniu dzieł z magazynów do pracowni konserwatorskiej;
• Rozprawianie dzieł ( prac malarskich na różnych podłożach, prac na papierze – fotografii, rysunków, grafik;) z należytą starannością i ostrożnością;
• Kontrolowanie stanów zachowania dzieł i ewentualne zgłaszanie potrzeb konserwacji pracownikom działu konserwacji zbiorów;
• Sprawdzanie czy dzieła są odpowiednio znakowane, jeżeli nie to wykonanie znakowania wg zasad określonych przez muzeum;
• Po powrocie dzieła z digitalizacji ponowne jego oprawienie - wykonywanie wszystkich niezbędnych do tego czynności;
• Prowadzenie rejestru prac przygotowanych do digitalizacji ( zawierającego nr inwentaryzacyjny pracy, autora, tytuł, datę wejścia i wyjścia do pracowni konserwatorskiej);
• Wykonywanie ewentualnej dokumentacji fotograficznej w przypadku zmian w oprawie.
• Pomoc w przenoszeniu prac do magazynów;
• Wykonywanie innych niezbędnych czynności związanych z digitalizowaniem dzieł;
• Utrzymanie porządku na swoim stanowisku pracy;
• Zastępstwo pozostałych pracowników działu w zakresie uzgodnionym z Kierownikiem oraz Dyrekcją instytucji.

Wymagania

• Wykształcenie wyższe (preferowane: wykształcenie konserwatorskie)
• Umiejętność stosowania i interpretowania aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów regulujących procedury wykonywane na zajmowanym stanowisku;
• Wiedza w zakresie przepisów i procedur dotyczących ruchu muzealiów;
• Wiedza w zakresie technik konserwatorskich
• Umiejętność opisu wykonywanych prac konserwatorskich i sporządzania dokumentacji konserwatorskiej;
• Umiejętność obsługi pakietu MS Office
• Obsługa komputera i urządzeń biurowych
• Dobra organizacja czasu pracy
• Samodzielność w wykonywaniu zadań
• Dokładność, skrupulatność, obowiązkowość
• Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

Oferujemy

• Forma zatrudnienia: pełen etat, umowa na okres próbny, następnie umowa o pracę na czas określony (na czas realizacji projektu –maksymalnie do dnia 31.07.2023 r.)
• Miejsce prace stworzone w ramach i na okres realizacji projektu pn. „Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi” współfinansowanego w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, Poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Warunki aplikowania

Sposób aplikacji:
• Dokumenty prosimy przesyłać na wskazany adres poczty elektronicznej kadry@msl.org.pl
• Wymagane dokumenty:
a) List motywacyjny (kandydat jest zobowiązany do sporządzenia dokumentu w języku polskim);
b) Portfolio /Życiorys (kandydat jest zobowiązany do sporządzenia dokumentu w języku polskim);

• Procedura naboru odbywa się w dwóch etapach:

I Etap - polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych (obowiązkowych) oraz dodatkowych na podstawie nadesłanych aplikacji. Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci w ramach I etapu rekrutacji.
II Etap - ocena merytoryczna nadesłanych aplikacji oraz rozmowy kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami.

• Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.
• Na dokumentach aplikacyjnych należy umieścić dopisek: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na ww. stanowisko przez Muzeum Sztuki w Łodzi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą o ochronie danych osobowych.
• Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.
• Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
• Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.
• Aplikacje złożone w innej formie niż elektroniczna nie będą uwzględniane.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.