powrót
Stanowisko
Kurator Oddziału Sztuki Nowoczesnej
Umowa
etat
Miasto
Gdańsk
Województwo
Pomorskie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

17.05 20.06

Słowa kluczowe
  • Muzeum
Opis stanowiska

1. Do zadań Oddziału należy w szczególności:1)pozyskiwanie, gromadzenie, inwentaryzowanie, opracowywanie naukowe oraz eksponowanie muzealiów z zakresu sztuki nowoczesnej, w tym z zakresu nowych mediów;2)sprawowanie opieki nad zgromadzonymi w Oddziale muzealiami; 3)prowadzenie działalności wystawienniczej;4)prowadzenie badań naukowych związanych z zakresem zbiorów; 5)opracowywanie i publikowanie wyników badań;6)przygotowywanie artykułów naukowych oraz udział w programach naukowych; 7)organizacja i uczestnictwo w konferencjach i sesjach naukowych; 8)opracowywanie do publikacji katalogów wystaw i zbiorów własnych;9)przeprowadzanie kwerend na potrzeby własne i udzielanie odpowiedzi na kwerendy kierowane do Oddziału;10)sporządzanie opinii dotyczących możliwości wypożyczeń muzealiów zgodnie z planami Muzeum dla placówek o podobnych celach działania; 11)sporządzanie planów, sprawozdań, informacji i wniosków z działalności Oddziału; 12)przestrzeganie przepisów kancelaryjno archiwalnych, szczególnie w zakresie przekazywania materiałów archiwalnych do archiwum zakładowego.
2. Do zadań Kuratora Oddziału należy w szczególności:
1)organizacja pracy podległej komórki i efektywne kierowanie jej działalnością;2)określanie zakresu zadań, uprawnień i obowiązków poszczególnych pracowników;3)nadzór i kontrola nad działalnością podległej komórki organizacyjnej;4)dbałość o właściwe kompetencje pracowników i ich przygotowanie do pracy;5)motywowanie i ocena pracowników podległej komórki organizacyjnej;6)bieżące rozwiązywanie problemów pojawiających się w działalności podległej komórki organizacyjnej;7)wprowadzanie rozwiązań usprawniających działalność podległej komórki organizacyjnej;8)planowanie działalności podległej komórki organizacyjnej oraz jej budżetu zadaniowego;9)nadzór nad przestrzeganiem przez podległych pracowników przepisów prawa pracy, 10)rozliczanie czasu pracy podległych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami

Wymagania

- wykształcenie wyższe na poziomie magisterskim o profilu humanistycznym (preferowana historia sztuki) lub artystycznym;
- udokumentowane doświadczenie w zakresie działalności muzealniczej, wystawienniczej lub badawczej związanej ze sztuką nowoczesną i/lub współczesną;
- udokumentowane doświadczenie w kierowaniu zespołami pracowniczymi.

Oferujemy

- ciekawą pracę w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury,
- stabilne zatrudnienie,
- wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia zawodowego,
- pakiet świadczeń socjalnych,
- możliwość rozwoju zawodowego.

Warunki aplikowania

- list motywacyjny oraz CV, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
- kserokopia świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie i staż pracy,
- kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie,
- kserokopia zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
- przygotowane przez kandydata opracowanie zawierające:
- zarys koncepcji funkcjonowania Oddziału z uwzględnieniem określonego powyżej zakresu zadań Oddziału; do 8 stron maszynopisu znormalizowanego;
- szerszą, osobistą wizję profilu i działalności Oddziału, wykraczającą poza obecne uwarunkowania funkcjonowania Oddziału; do 4 stron maszynopisu znormalizowanego;
- nakreślenie możliwych linii rozwojowych działalności Oddziału w dłuższej perspektywie czasowej. Do 4 stron maszynopisu znormalizowanego;
- analizę obecnego stanu zbiorów i aktywności Oddziału Sztuki Nowoczesnej MNG, ze wskazaniem walorów i mankamentów (ten punkt jest pożądany ale nie obligatoryjny) do 6 stron maszynopisu znormalizowanego;
W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenia na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata lub biuro tłumaczeń lub tłumacza przysięgłego.
- oświadczenie zwierające klauzulę o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”.
Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:
Muzeum Narodowe w Gdańsku
ul. Toruńska 1
80-822 Gdańsk z dopiskiem: „Oferta pracy na stanowisko Kuratora OSN” w terminie do dnia 20.06.2021 r. Decyduje data wpływu oferty do Muzeum. Oferty mogą też być składane drogą elektr. na adres info@mng.gda.pl

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.