powrót
Stanowisko
księgowa/ksiegowy
Umowa
etat
Miasto
Konstancin-Jeziorna
Województwo
Mazowieckie
Wykształcenie
policealne / średnie / wyższe
Czas trwania oferty

14.10 25.10

Słowa kluczowe
  • Księgowość
Opis stanowiska

• kontrola formalna i rachunkowa dokumentów źródłowych,
• prowadzenie kasy i rozliczanie zaliczek,
• rozliczanie delegacji służbowych,
• planowanie i przygotowywanie płatności bankowych,
• wystawianie faktur sprzedaży,
• dekretacja i księgowanie raportów fiskalnych,
• dekretacja i księgowanie wyciągów bankowych,
• dekretacja i księgowanie raportów kasowych,
• dekretacja i księgowanie faktur sprzedażowych i kosztowych,
• analiza i uzgadnianie kont, bieżąca kontrola rozrachunków,
• kompletowanie i archiwizacja dokumentów księgowych,
• inne prace zlecone przez bezpośredniego przełożonego.

Wymagania

• wykształcenie minimum średnie,
• znajomość programu MS Office (Word, Excel)
• minimum 2-letnie doświadczenie w pracy w księgowości lub dziale finansowym;
• znajomość ustawy o rachunkowości
• dbałość o szczegóły i umiejętność analitycznego myślenia.
Dodatkowe atuty:
• znajomość programu RAKS SQL.

Oferujemy

• stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę na pełen etat,
• przyjazną atmosferę w pracy,
• możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Warunki aplikowania

Wymagane dokumenty:
• List motywacyjny
• Życiorys – CV, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej
• Kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe
• Opinie, referencje (jeśli kandydat takie posiada)
• Własnoręcznie podpisane oświadczenie o:
- Posiadaniu obywatelstwa polskiego
- Niekaralności za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe
- Posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystania w pełni z praw publicznych.

Dokumenty aplikacyjne z dopiskiem - „ Rekrutacja na stanowisko księgowego w Konstancińskim Domu Kultury” należy składać:
• osobiście w recepcji Konstancińskiego Domu Kultury, ul. Mostowa 15, 05-510 Konstancin-Jeziorna,
• pocztą na adres: Konstanciński Domu Kultury, ul. Mostowa 15, 05-510 Konstancin- Jeziorna (liczy się data stempla pocztowego)
• za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:
rekrutacja@hugonowka.pl
w terminie do dnia 25.10.2021 r.
Aplikacje, które wpłyną po w/określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:
„Oświadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, prowadzonego przez Konstanciński Dom Kultury z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a (RODO) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000).

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.