powrót
Stanowisko
Koordynator Klubu
Umowa
etat
Wynagrodzenie

3700—3900 PLN brutto

Miasto
Kraków
Województwo
Małopolskie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

02.09 15.09

Słowa kluczowe
  • Administracja
  • Edukacja
  • Marketing
  • Zarządzanie projektem
Opis stanowiska

Zakres obowiązków
1. Koordynator klubu odpowiadać będzie za realizację celów i zadań działalności podstawowej KFK, a w szczególności za: planowanie, koordynowanie, organizowanie: imprez, wydarzeń artystycznych, działalności kół, zespołów, kursów, warsztatów, działalności edukacyjnej.
2. Do zadań koordynator klubu należeć będzie m.in.:
1) Planowanie, organizowanie i nadzorowanie pracy podległych pracowników, nadzorowanie prac podmiotów zewnętrznych, dokonywanie kontroli wykonanej pracy;
2) planowanie, organizowanie, koordynowanie, nadzorowanie i rozliczanie zadań programowych;
3) opracowywanie dokumentacji programowej (w tym opracowywanie treści do publikacji) i organizacyjnej;
4) opracowywanie dokumentacji w zakresie planowania i sprawozdawczości prowadzonych zadań programowych, w tym: sporządzanie projektów rocznych planów działalności, planu przychodów i kosztów, założeń do planu programowo-usługowego oraz finansowego, sprawozdawczości w zakresie prowadzonych zadań programowych;
5) obsługa kas fiskalnych;
6) pozyskiwanie środków finansowych na projekty prowadzonych zadań programowych (w tym dotacji celowych i grantów oraz wsparcia od sponsorów).

Wymagania

Wymagania
1. Wykształcenie: wyższe; preferowane studia o kierunkach związanych z kulturą.
2. Doświadczenie zawodowe: doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (minimum 3 lata), mile widziana praca w instytucji kultury.
3. Znajomość języków obcych: język angielski w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie.
4. Umiejętności zawodowe: w zakresie planowania, organizowania i nadzorowania realizacji zadań.
5. Biegła znajomość obsługi oprogramowania biurowego (w tym arkuszy kalkulacyjnych).
6. Wysoka kultura osobista.
7. Zdolności perswazyjne i negocjacyjne.
8. Kreatywność, samodzielność, inicjatywa w działaniu.
9. Komunikatywność i łatwość w nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktów zawodowych.
10. Zaangażowanie i odpowiedzialność za wykonywane zadania, dobra organizacja pracy, sumienność, terminowość.
11. Umiejętność pracy pod presją czasu i jednoczesnego koordynowania kilku zadań, odporność na stres.
12. Dyspozycyjność i punktualność.
13. Zainteresowanie sferą kultury i sztuki.

Oferujemy

Warunki pracy i płacy
1. Rodzaj umowy − umowa o pracę (3-miesięczny okres próbny).
2. Wymiar czasu pracy − pełny etat.
3. Miejsce pracy – siedziba KFK, kluby, teren miasta.
4. Wynagrodzenie zasadnicze (3700 zł brutto okres próbny, docelowa kwota 3900 zł brutto) oraz inne dodatki zgodnie z obowiązującym Regulaminem Wynagradzania w Krakowskim Forum Kultury (dodatek funkcyjny, dodatek stażowy).

Wymagane dokumenty.
1. Życiorys (CV).
2 List motywacyjny.
3. Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji prowadzonych przez Krakowskie Forum Kultury, ul. Mikołajska 2, Kraków, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

Wymagane dokumenty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.9.2021 r. do g. 15.00 – w siedzibie Krakowskiego Forum Kultury, ul. Mikołajska 2 (w sekretariacie) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: koordynatora klubu”, lub drogą elektroniczną na adres: kfk@krakowskieforum.pl. O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie. Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

Warunki aplikowania

VI. Informacja o ochronie danych osobowych (realizacja Artykułu 13 RODO)
1) Administratorem danych jest Krakowskie Forum Kultury (KFK) z siedzibą: 31-027 Kraków, ul. Mikołajska 2; NIP 6750007185; http://www.krakowskieforum.pl, mail: kfk@krakowskieforum.pl; tel. +48 12 422 08 14.
2) Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: inspektorochronydanych@krakowskieforum.pl.
3) Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. C RODO oraz art. 22 Kodeksu Pracy, a celem ich przetwarzania jest prowadzenie rekrutacji przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od momentu otrzymania dokumentów kandydata.
4) Dane mogą być udostępnione podmiotom obsługującym administratora lub jego podwykonawcom. Dane nie są udostępniane podmiotom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
5) Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane wynosi 3 miesiące od momentu otrzymania dokumentów rekrutacyjnych. Po zakończeniu procesu rekrutacji dokumenty kandydata zawierające dane osobowe zostaną zniszczone.
6) KFK informuje, że posiadają Państwo prawo do: żądania od KFK dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7) Żądanie wprowadzenia zmian lub usunięcia nie będzie miało zastosowania (w szczególności) w przypadku konieczności wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym oraz do celów archiwalnych w interesie publicznym.
8) Dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.