powrót
Stanowisko
Konserwator/ka rzeźby kamiennej, detalu architektonicznego i ceramiki
Umowa
etat
Miasto
Malbork, Kwidzyn, Sztum
Województwo
Pomorskie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

13.12 16.01

Słowa kluczowe
  • Muzeum
Opis stanowiska

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Zadania główne:
a. Prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich muzealiów wykonanych z takich materiałów, jak kamień, ceramika, w tym obiektów polichromowanych i ceramiki glazurowanej. Prace wykonywane w pracowni konserwatorskiej, jak również w terenie, w razie potrzeby.
b. Opracowywanie dokumentacji konserwatorskich z przeprowadzanych prac zgodnie ze Schematem Dokumentacji Konserwatorskiej, w tym wykonywanie dokumentacji fotograficznej.
c. Udział w projektach badawczych dotyczących zagadnień konserwatorskich muzealiów.
d. Współpraca dla celów profilaktyki konserwatorskiej oraz realizacji wystaw (w tym dbanie o warunki eksponowania, przechowywania, przemieszczania, okresowego oczyszczania, pakowania i transportu obiektów zabytkowych oraz o bezpieczny montaż i demontaż eksponatów).
e. Opracowywanie opinii konserwatorskich dotyczących stanu zachowania obiektów kamiennych i ceramicznych (oraz niektórych z innych kolekcji) oraz wprowadzanie danych w elektronicznym systemie do ewidencjonowania zbiorów.
f. Opiniowanie pod względem konserwatorskim zabytków zgłaszanych do Komisji Zakupu Muzealiów, dokumentacji konserwatorskich oraz kosztorysów i programów prac konserwatorskich zlecanych poza Muzeum, dotyczących obiektów kamiennych i ceramicznych zgodnie z obowiązującym cennikiem prac konserwatorskich.
2. Zadania pomocnicze:
a. Posługiwanie się elektronicznym obiegiem dokumentów.
b. Posługiwanie się systemem gromadzenia danych mikroklimatycznych.
3. Zadania okresowe:
a. Współpraca w muzealnych zespołach projektowych, wystawienniczych i programach konserwatorskich.
b. Aktywne uczestniczenie w szkoleniach, konferencjach z tematyki konserwatorskiej i muzealnicznej.
c. Wykonywanie innych zadań zlecanych przez przełożonych w ramach działań muzealnej Pracowni Konserwatorskiej.

Wymagania

Wymagania:
1. Wykształcenie (charakter lub typ szkoły):
Studia specjalistyczne jednolite magisterskie z zakresu konserwacji i restauracji dzieł sztuki.
2. Wymagany profil (specjalność):
Konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektonicznych.
3. Obligatoryjne uprawnienia:
Dyplom ukończenia studiów wyższych.
Dodatkowym atutem będą ukończone studia podyplomowe – Nowoczesne Techniki Analityczne dla Konserwacji Obiektów Zabytkowych lub inne z zakresu konserwacji obiektów zabytkowych lub z zagadnień muzealnictwa.
4. Doświadczenie zawodowe:
a. Udokumentowany (świadectwa pracy, referencje, itp.) staż pracy min. 3 lata w pracach konserwatorskich i restauratorskich przy różnych obiektach (rzeźba kamienna i detal architektoniczny, w tym polichromowany oraz ceramika, w tym glazurowana) lub praktyki długoterminowe przy zabytkowych obiektach (można wykazać praktyki w kilku miejscach) lub prace konserwatorskie przy obiektach ruchomych.
b. Przedstawienie swoich realizacji w formie dokumentacji opisowej i fotograficznej (portfolio lub dokumentacje konserwatorskie do wglądu).
5. Umiejętności zawodowe:
a. Umiejętność samodzielnego przeprowadzania prac konserwatorskich i restauratorskich przy obiektach wykonanych z takich materiałów, jak kamień i ceramika, w tym kamień polichromowany i ceramika glazurowana.
b. Umiejętność sporządzania dokumentacji z prowadzonych prac konserwatorsko-restauratorskich.
c. Dobra znajomość pakietu MS Office oraz kreatora dokumentacji konserwatorskiej.
d. Znajomość języków obcych: język angielski lub niemiecki na poziomie co najmniej komunikatywnym w mowie i piśmie.
6. Dodatkowe umiejętności i predyspozycje:
a. Atutem (nie obligatoryjnym) będzie znajomość zasad profilaktyki konserwatorskiej.
b. Kandydat powinien wykazać się umiejętnością pracy w zespole, posiadać takie cechy jak: otwartość, komunikatywność, dokładność, rzetelność, punktualność, dyspozycyjność, staranność, efektywność w wykonywaniu powierzonych obowiązków.

Oferujemy

Oferujemy:
1. Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w renomowanej państwowej instytucji kultury;
2. Pakiet socjalny, w tym m.in.:
- nagrody jubileuszowe;
- dofinansowanie do wypoczynku;
- legitymacja pracownicza uprawniająca do darmowego wejścia do innych muzeów;
- świąteczne bony podarunkowe dla dzieci;
- ubezpieczenie grupowe na preferencyjnych warunkach;
3. Możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych;
4. Pełną wyzwań pracę w miejscu o wyjątkowej historii, we wnętrzach średniowiecznego zamku.

Warunki aplikowania

Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny oraz CV;
2. Kserokopie świadectwa pracy (jeśli takie posiada) lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy;
3. Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać na adres e-mail: m.jezierska@zamek.malbork.pl w terminie do dnia 16 stycznia 2022 r. W tytule maila proszę wpisać: „CV_konserwator”.
Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
Z regulaminem naboru można się zapoznać w siedzibie Muzeum (sekretariat) oraz na stronie BIP Muzeum.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.