powrót
Stanowisko
KIEROWNIK WYDZIAŁU MERYTORYCZNEGO
Umowa
etat
Wynagrodzenie

6000—8000 PLN brutto

Miasto
Gdańsk
Województwo
Pomorskie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

27.05 14.06

Słowa kluczowe
  • Administracja
  • Zarządzanie projektem
Opis stanowiska

• kierowanie zadaniami Wydziału Merytorycznego,
• planowanie, organizowanie motywowanie i kontrolowanie pracy zespołu podległych pracowników,
• nadzór nad podległymi pracownikami,
• inicjowanie, planowanie i realizowanie zadań Wydziału Merytorycznego
• planowanie harmonogramu zadań merytorycznych
• • planowanie oraz nadzór nad wydatkowaniem środków w ramach założonego budżetu zgodnie z zasadami finansów publicznych i obowiązującymi przepisami.
• udział w procesie planowania i wydawania środków publicznych, w tym w przygotowywaniu (opisu przedmiotu zamówienia) postępowań o zamówienie publiczne oraz planów postępowań o zamówienie publiczne.

Wymagania

• Doświadczenie zawodowe: minimum 5 lat stażu pracy zawodowej w obszarze kultury.
• Dyspozycyjność (planowane zatrudnienie od 1 lipca 2021 r. w pełnym wymiarze czasu pracy – 1 etat, w normie czasu pracy 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.
Praca w godzinach od 8:00-16:00.)
• Znajomość ustaw i innych aktów:
- ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
- ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
- ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
- Statut Instytutu Dziedzictwa Solidarności
• Umiejętności:
znajomość najnowszej historii Polski ze szczególnym uwzględnieniem historii NSZZ „Solidarność” oraz opozycji demokratycznej w PRL.
komunikatywność
umiejętność zarządzania zespołem podległych pracowników
sprawna organizacja pracy własnej i zespołowej;
umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych;
umiejętność rozwiązywania konfliktów interpersonalnych;
umiejętność sprawnego wyznaczania celów pracownikom, motywowania i kontrolowania wyników pracy,
systematyczność w pracy oraz terminowa realizacja zadań,
wysokie poczucie odpowiedzialności za mienie i finanse publiczne Rzeczypospolitej Polskiej,
umiejętność analizowania i planowania pracy własnej i zespołu podległych pracowników
wysoka samodzielność w rozwiązywaniu problemów związanych z realizacją zadań
sprawiedliwego i równego traktowania podmiotów zewnętrznych (udział w procedurach zamówieniowych) / udział w procedurach związanych z zamówieniami publicznymi,
obiektywizm, wysoka etyka pracy
• Kompetencje cyfrowe:
biegła obsługa komputera
biegła obsługa pakietu MS OFFICE
biegła obsługa urządzeń biurowych
• Języki obce:
znajomość języka angielskiego na poziomie B2

Oferujemy

• przyjazną atmosferę pracy opartą na szacunku do pracowników – zgodną z ideałami Solidarności
• pracę w prestiżowej, rozwijającej się jednostce o statusie państwowej instytucji kultury
• możliwość rozwoju zawodowego
• stabilne warunki zatrudnienia

Warunki aplikowania

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub za pomocą poczty w siedzibie Instytutu Dziedzictwa Solidarności przy ul. Wały Piastowskie 24 w Gdańsku, w zamkniętej kopercie z dopiskiem na kopercie „Nabór na stanowisko kierownika Wydziału Merytorycznego” do dnia 14 czerwca 2021 roku do godz. 12.00.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.