powrót
Stanowisko
KIEROWNIK FILII „FORT BOREK”
Umowa
etat
Miasto
Kraków
Województwo
Małopolskie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

20.05 30.06

Słowa kluczowe
  • Edukacja
  • Sztuka
Opis stanowiska

Zadania (zakres czynności)
• realizacja celów statutowych Centrum Kultury Podgórza oraz przyjętych planów działania instytucji (w tym budżetu) oraz współdziałanie przy ich opracowywaniu,
• opracowywanie i realizacja planu pracy podległej jednostki oraz sporządzanie sprawozdań merytorycznych i finansowych z powierzonych zadań,
• prowadzenie działalności edukacyjno-kulturalnej, artystycznej i wydarzeń we współpracy z Działem Klubów oraz Działem Organizacji Imprez i Edukacji,
• realizacja wydarzeń służących integracji społeczności lokalnej,
• prowadzenie działalności promocyjnej we współpracy z Działem Marketingu i PR w zakresie związanym z przedmiotem swojej działalności,
• organizacja i nadzór nad naborem uczestników do zajęć prowadzonych w jednostce oraz nadzór nad rozliczaniem opłat,
• organizacja i nadzór nad naborem prowadzących zajęcia oraz kontrola zajęć pod względem merytorycznym i bezpieczeństwa uczestników,
• zarządzanie zespołem podległych pracowników,
• sprawowanie opieki nad nieruchomością we współpracy z Dziełem Administracyjno-Technicznym,
• prowadzenie dokumentacji jednostki oraz współpraca w tym zakresie z Archiwum Zakładowym.

Wymagania

Wymagania formalne
• wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane studia wyższe związane z działalnością kulturalną,
• co najmniej 3 lata udokumentowanego doświadczenia na stanowisku kierowniczym, związanym z organizacją działalności kulturalnej, eventów, imprez, koncertów, administrowaniem nieruchomością, kierowaniem zespołem pracowników i osób współpracujących,
• ugruntowana znajomość specyfiki działalności kulturalnej w Instytucjach Kultury,
• praktyczna, weryfikowalna wiedza z zakresu regulacji prawnych w samorządowych/państwowych instytucjach kultury,
• praktyczna umiejętność obsługi programów komputerowych, pakietu MS Office (szczególnie MS Excel), urządzeń biurowych.

Wymagania dodatkowe
• umiejętność współpracy z różnymi grupami społecznymi odbiorców usług oraz otoczeniem prawno-ekonomicznym, w tym z Radami Dzielnic, szkołami, przedszkolami, urzędami, podmiotami kontrolnymi,
• umiejętność przygotowywania analiz statystycznych, sporządzania planów i raportów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia potrzeb jednostki,
• znajomość nowych technologii w organizacji działań edukacyjno-kulturalnych i artystycznych,
• doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami, w tym o charakterze zabytkowym,
• umiejętność pracy w zintegrowanych systemach informatycznych,
• umiejętność planowania i organizowania pracy własnej i podległego zespołu,
• umiejętności negocjacyjne,
• znajomość zagadnień dotyczących marketingu i PR oraz prowadzenia mediów społecznościowych,
• umiejętność tworzenia, koordynowania i uczestniczenia w projektach,
• umiejętność pracy w interdyscyplinarnym zespole, inicjatywa i samodzielność, ukierunkowanie na osiąganie celów,
• wysoka kultura osobista i rozwinięte wysokie zdolności interpersonalne.

Oferujemy

Warunki pracy
• rodzaj umowy − umowa o pracę - zatrudnienie planowane od jesieni 2021 roku,
• wymiar czasu pracy – 1 etat, wymagana dyspozycyjność (praca zorganizowana głównie w godzinach popołudniowych i weekendy),
• miejsce pracy – Fort Borek zlokalizowany w Krakowie przy ul. Fortecznej 146.

Benefity
• ubezpieczenie medyczne i fundusz socjalny,
• bezpłatny udział w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez Centrum Kultury Podgórza,
• historyczne i ciekawe otoczenie miejsca pracy o dużym potencjale rozwojowym i kulturalnym,
• miejsce parkingowe.

Warunki aplikowania

Wymagane dokumenty
• życiorys (CV) uwzględniający przebieg kariery zawodowej i osiągnięcia zawodowe,
• list motywacyjny,
• dokumenty potwierdzające wykształcenie,
• własne oświadczenie o niekaralności pod rygorem odpowiedzialności z par. 1 art. 233 Kodeksu Karnego (Dz. U. z 1997 nr 88 poz. 553 z późn. zm.),
• oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Centrum Kultury Podgórza, ul. Sokolska 13, Kraków, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.),
• Klauzula Rodo: http://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/222165/karta,
• Dane osobowe podane w dokumentach aplikacyjnych, a wykraczające poza zakres danych ujętych w art. 22 (1) kodeksu pracy kandydat zamieszcza dobrowolnie i na własną odpowiedzialność, upoważniając jednocześnie Administratora Danych osobowych do ich przetwarzania w celach rekrutacyjnych.

Wymagane dokumenty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.06.2021 r. do godziny 15.00 drogą elektroniczną na adres: dzial.personalny@ckpodgorza.pl lub w sekretariacie przy ul. Sokolskiej 13
w Krakowie, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Kierownik filii - Fort Borek”.

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie. Centrum Kultury Podgórza zastrzega sobie prawo do zamknięcia procesu rekrutacji w dowolnym czasie,
jak również nie wybrania żadnego kandydata. Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia procesu rekrutacji i nie dłużej niż przez okres trzech miesięcy od zakończenia rekrutacji, następnie ulegną komisyjnemu zniszczeniu.
Proces rekrutacyjny będzie składał się z co najmniej II etapów:
I. etap: analiza dokumentów rekrutacyjnych,
II. etap: rozmowa kwalifikacyjna

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.