powrót
Stanowisko
Kierownik Działu Promocji i Marketingu
Umowa
etat
Wynagrodzenie

do 4000 PLN brutto

Miasto
Łódź
Województwo
Łódzkie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

01.02 19.02

Słowa kluczowe
  • Marketing
  • Muzeum
Opis stanowiska

1) nadzór nad poprawnym formalnie i merytorycznie wypełnianiem obowiązków w zakresie właściwości Działu Promocji i Marketingu;
2) udział w pracach podległego działu:
a) planowanie, koordynacja i realizacja działań marketingowych i promocyjnych,
b) promowanie działalności, marki i wizerunku Muzeum poprzez wszystkie media, przygotowywanie i dystrybucja materiałów informacyjnych i promocyjnych;
c) opracowywanie materiałów informacyjnych oraz promocyjnych o Muzeum i jego działalności dla mediów i innych partnerów zewnętrznych;
d) administrowanie stronami internetowymi, portalami społecznościowymi Muzeum oraz opracowywanie materiałów przeznaczonych do publikacji w ramach wymienionych mediów;
e) prowadzenie badań i analiz w zakresie struktury i oczekiwań potencjalnych odbiorców działalności Muzeum;
f) prowadzenie badań i analiz wyników w zakresie frekwencji, godzin otwarcia, sposobu zwiedzania, usług towarzyszących, itp.;
g) tworzenie analiz, zestawień oraz raportów z działań marketingowych,
h) aranżacja i realizacja systemów informacji wizualnej;
i) współtworzenie i wdrażanie strategii budowania trwałych relacji z odbiorcami,
j) pozyskiwanie środków sponsorskich na działania ogólnomuzealne i promocyjne,
k) przygotowywanie materiałów reklamowych oraz ich dystrybucja,
l) pozyskiwanie partnerów, sporządzanie umów barterowych i sponsorskich,
m) nadzór nad wywiązywaniem się z zobowiązań wynikających z podpisanych umów
n) przygotowanie stosownych sprawozdań wynikających z prowadzonej działalności i przepisów prawa.
3) ścisła współpraca i komunikacja z innymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi w celu realizacji planów działalności Muzeum;
4) monitorowanie spraw wpływających do Działu oraz nadzór nad ich terminową realizacją;
5) sporządzanie planów i sprawozdań, w tym planów i sprawozdań w ramach budżetu Muzeum, w zakresie prowadzonej działalności;
6) sporządzanie projektów zarządzeń Dyrektora, pism okólnych oraz innych dokumentów

Wymagania

Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe,
• trzyletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z działaniami z zakresu marketingu i promocji,
• znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym,
• dobra znajomość obsługi komputera (MS Office, Wordpress, Photoshop, portale społecznościowe) i urządzeń biurowych,
• umiejętność szybkiego podejmowania decyzji,
• umiejętność planowania i organizowania pracy podległym pracownikom,
• umiejętność nawiązywania kontaktów sponsorskich i partnerskich,
• umiejętność myślenia analitycznego,
• rzetelność, dokładność, sumienność i punktualność,
• przedsiębiorczość i duża samodzielność w działaniu,
• komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
• kreatywność,
• wysoka kultura osobista.

Wymagania dodatkowe:
• rozeznanie w środowisku kultury oraz znajomość specyfiki funkcjonowania instytucji kultury.

Oferujemy

Zatrudnienie w prestiżowej instytucji kultury w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Warunki aplikowania

Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny;
• życiorys –opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko Kierownik Działu Promocji i Marketingu przez Muzeum Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi ul. Ogrodowa 15 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2019 r. poz. 1781).

Dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim i podpisane przez kandydata.
Dokumenty należy dostarczyć do dnia 19.02.2021 r. osobiście lub pocztą na adres: Muzeum Miasta Łodzi ul. Ogrodowa 15 91-065, Łódź (decyduje data faktycznego wpływu do instytucji) lub na adres mailowy e.jakuta@muzeum-lodz.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 42 2549013

Muzeum Miasta Łodzi skontaktuje się tylko z wybranymi kandydatami. Kandydaci zostaną powiadomieni o rozmowie kwalifikacyjnej telefonicznie lub mailowo.
Procedura naboru:
Proces rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko będzie dwuetapowy.
1. Etap - polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych oraz dodatkowych na podstawie nadesłanych aplikacji.
2. Etap - rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami.

Uwaga!
1. Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.
2. Muzeum zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.
3. Muzeum zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
4. Muzeum zastrzega sobie prawo niewybrania żadnego z kandydatów.
5. Muzeum zastrzega sobie prawo zatrudnienia wybranego kandydata na innym niż podane
w ogłoszeniu stanowisku, po spełnieniu odpowiednich wymagań kwalifikacyjnych wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.