powrót
Stanowisko
Kierownik Działu Projektów
Umowa
etat
Miasto
Kraków
Województwo
Małopolskie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

19.11 08.12

Słowa kluczowe
  • Muzeum
  • Zarządzanie projektem
Opis stanowiska

Wymiar zatrudnienia:
a) rodzaj umowy: umowa o pracę
b) wymiar zatrudnienia: pełny etat
c) liczba etatów: 1
miejsce pracy: ul. św. Wawrzyńca 15, 31-060 Kraków

Wymagania

Wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe
a. bardzo dobra organizacja pracy, umiejętność planowania działań z wyprzedzeniem
b. zaangażowanie i odpowiedzialność za wykonywane zadania
c. umiejętność pracy w zespole, współpracy z innymi działami, współpracy z radcą prawnym
d. umiejętność opracowywania wniosków o dofinansowanie do różnych programów, zarówno
krajowych jak i tych z udziałem środków zagranicznych
e. umiejętność przygotowywania wniosków o płatność
f. umiejętność obsługi bazy SL2014
g. umiejętność redagowania pism
h. umiejętność zarządzania przepływem informacji i dokumentów, w tym umiejętność ich
egzekwowania od podmiotów zewnętrznych zaangażowanych w realizację projektów,
i. umiejętność pisania i redagowania informacji o aktualnie koordynowanych projektach
j. dobra znajomość obsługi programów pakietu Office- Excel, Word
k. dobra znajomość języka angielskiego

Oferujemy

Oferujemy pracę w dynamicznie rozwijającej się jednostce, w przyjaznej atmosferze tworzonej przez młody zespół pracowników.
Jako samorządowa instytucja kultury gwarantujemy stabilne zarobki, system premiowania, dobrowolny system medyczny, świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w tym możliwość przystąpienia do kasy zapomogowo-pożyczkowej.

Warunki aplikowania

Wymagane dokumenty:
a. CV
Termin i sposób składania dokumentów:
Dokumenty aplikacyjne tj. CV przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną z dopiskiem
„rekrutacja na stanowisko: Kierownik Działu Projektów ” na adres: rekrutacja@mim.krakow.pl
nieprzekraczalnym terminie 08.12.2021r
Przesłanie CV jest równoznaczne z akceptacją poniższego oświadczenia w sprawie RODO.
Zgłoszenia kandydatów przesłane na inny niż wskazany powyżej adres nie będą rozpatrywane.
Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów.
Prosimy o wysyłanie zgłoszeń bez zdjęć. W razie przesłania zgłoszenia wraz ze zdjęciem, zgoda
Kandydata na przetwarzanie danych obejmuje również zgodę na przetwarzanie wizerunku utrwalonego na przesłanym zdjęciu.
Formularze CV będą przyjmowane tylko w trakcie prowadzonej rekrutacji,

Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy
kwalifikacyjnej.
Wynik przeprowadzonego naboru podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.
Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną zniszczone po upływie okresu wynikającego z przepisów wewnętrznych tj. 2 lata od momentu otrzymania CV).
Przesłanie formularza CV jest równoznaczne z zapoznaniem się z informacją na temat sposobu przetwarzania danych za

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.