powrót
Stanowisko
Kierownik Działu Ośrodek Edukacji Muzealne, Wolontariatu i Współpracy z Publicznością
Umowa
etat
Miasto
Gdańsk
Województwo
Pomorskie
Wykształcenie
wyższe
Czas trwania oferty

17.05 20.06

Słowa kluczowe
  • Edukacja
Opis stanowiska

Do zadań kierownika Działu należy w szczególności:
1) organizacja pracy podległej komórki i efektywne kierowanie jej działalnością;
2) określanie zakresu zadań, uprawnień i obowiązków poszczególnych pracowników;
3) nadzór i kontrola nad działalnością podległej komórki organizacyjnej;
4) dbałość o właściwe kompetencje pracowników i ich przygotowanie do pracy;
5) motywowanie i ocena pracowników podległej komórki organizacyjnej;
6) bieżące rozwiązywanie problemów pojawiających się w działalności podległej komórki organizacyjnej;
7) wprowadzanie rozwiązań usprawniających działalność podległej komórki organizacyjnej;
8) planowanie działalności podległej komórki organizacyjnej oraz jej budżetu zadaniowego;
9) racjonalne gospodarowanie budżetem podległej komórki organizacyjnej;
10) współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie niezbędnym do realizacji zadań własnych podległej komórki organizacyjnej;
11) nadzór nad przestrzeganiem przez podległych pracowników przepisów prawa pracy, w tym dyscypliny czasu pracy oraz przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;
12) rozliczanie czasu pracy podległych pracowników zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i okresami rozliczeniowymi i współpraca w tym zakresie z Działem Kadr.

Wymagania

- wykształcenie wyższe zawodowe (humanistyczne, pedagogiczne, artystyczne)
- udokumentowane doświadczenie w zakresie edukacji, szczególnie (choć nie obligatoryjnie) edukacji muzealnej

Oferujemy

- ciekawą pracę w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury,
- stabilne zatrudnienie,
- wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia zawodowego,
- pakiet świadczeń socjalnych,
- możliwość rozwoju zawodowego.

Warunki aplikowania

- list motywacyjny oraz CV, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
- kserokopia świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie i staż pracy,
- kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie,
- kserokopia zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
- przygotowane przez kandydata opracowanie zawierające:
- zarys koncepcji funkcjonowania Ośrodka z uwzględnieniem określonego powyżej zakresu zadań Ośrodka (w tym zarys koncepcji edukacyjnych oraz koncepcji rozwijania współpracy z widownią i wolontariatu); do 8 stron maszynopisu znormalizowanego;
- szerszą, osobistą wizję edukacji muzealnej, wykraczającą poza obecne uwarunkowania funkcjonowania Ośrodka; do 4 stron maszynopisu znormalizowanego;
- nakreślenie możliwych linii rozwojowych edukacji muzealnej, wolontariatu i współpracy z widownią w MNG w dłuższej perspektywie czasowej.; do 4 stron maszynopisu znormalizowanego;
W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata lub biuro tłumaczeń lub tłumacza przysięgłego.
- oświadczenie zwierające klauzulę o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”.
Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:
Muzeum Narodowe w Gdańsku
ul. Toruńska 1
80-822 Gdańsk
z dopiskiem: „Oferta pracy na stanowisko Kierownika Ośrodka Edukacji Muzealnej, Wolontariatu i Współpracy z Publicznością”w terminie do dnia 20.06.2021 r. Decyduje data wpływu oferty do Muzeum. Oferty mogą też być składane drogą elektroniczną na adres info@mng.gda.pl.

Pracuj w kulturze nie odpowiada za ewentualne błędy w ogłoszeniu.